Archive for mars, 2009

Koll på verkligheten – inte alltid lätt, men alltid klokt

mars 25, 2009

Låt mig gå vidare från gårdagens resonemang om bortförklaringar, försök att föra bakom ljuset och kvinnlig potential i näringslivet.  I den allmänna debatten vänds och vrids på vad som behövs, för att få fram kvinnliga entreprenörer. Lena Bränström säger i SVD Näringsliv 23.03.09 att kvinnor inte behöver mer inspiration, i det att hon kritiserar näringsminister Maud Olofssons initiativ med kvinnoambassadörer. Bränström betonar i stället  två andra aspekter, den ena jämställdhetsperspektivet och den andra kvinnligt entreprenörskap. Jag tycker inte att det ena utesluter det andra. Särskilt inte nu när kvinnor på höga poster i näringslivet fallerar i sina roller som förebilder och inspirationskällor. Hur till exempel förhålla sig till känslan, att man befinner sig i en besudlad bransch?

Jag hörde förresten härom dagen i Ring P 1 en äldre? kvinna fråga vad  SEB:s Falkengren gör med så mycket pengar, de två miljonerna. Själv hade hon omkring åttatusen kronor i månaden att leva för. Svaret blev till familjen och aktier…förhållningssättet, när man avslöjas och kritiseras i media är avgörande för fortsatt förtroende. Detta raka och enkla svar var, tycker jag, ett steg i rätt riktning.

Något helt annat handlar det om, när LO-basen försöker blanda bort korten och lura hela sin politiska arbetarsfär. Med en sådan undervärdering av sina kamrater och övriga, undrar man vilka kompetenser hon egentligen besitter eller om det bara är så, att makten korrumperar så till den grad, att  ideologi och praktik förlorat all kontakt med varandra. Med attacker år höger och vänster svärtar Lundby-Wedin ytterligare ned sig själv. Jag upprepar: avgå.

En politiker, som är en väl så god representant för jämställdhetsperspektivet, kvinnligt entreprenörskap och en inspirationskälla, är Maud Olofsson. Det är väl typiskt, att man nu säger att hon vänder kappan efter vinden, när regeringen annonserar bonusstopp för ledande befattningshavare. Jag menar att Olofsson visar omvärldskänslighet och handlingskraft liksom en klar förmåga att ta nya beslut i tider av global finanskris.

Rösta i EU-valet.

Lurad – Is that so?

mars 24, 2009

Lurad? LO-basen…är det här någon slags teater? Realitysåpa?

Jag tror faktiskt inte att socialdemokrater i allmänhet och LO-folk i synnerhet är så obegåvade och oinformerade att de sväljer uttalanden som detta. Däremot konstaterar jag att LO-basen Wanja Lundin-Wedin förefaller tro att man kan lura de sina med vad som helst. Många medborgare drar nog samma slutsats som Svenska Dagbladets Jan Almgren att hennes uttalande är bisarrt och provocerande. Rimlig konsekvens: avgå!

En annan person som tycks ha lyfts från de vanliga jordiska realiteterna är SEB:s Annika Falkengren med uttalanden och konstlade förklaringar i samband med att bonus konverterades till höjd lön med samma belopp. Även om denna summa är en struntsak i förhållande till Baltikumproblematiken, skall man inte underskatta de psykologiska effekterna både på kort och lång sikt, när det gäller tilltron till SEB.

Det talas om jämställdhet och kvinnlig potential i näringlivet – en mycket viktig fråga för Sverige och framtiden. LO-basens utspel bidrar inte till att skapa bättre förutsättningar.

Den enda LO-basen lurar är sig själv!

Rösta i EU-valet.

Viktigt idrottsting – men inget intre(S)se för idrott!

mars 22, 2009

Man förvånar sig. Värmdö Idrottsting gick av stapeln på Djurönäset sistlidna onsdag, 18.03.09. En mängd representanter från olika idrottsföreningar i Värmdö kommun deltog. Föreläsaren Dag Lindström, med lång erfarenhet av idrotts- och anläggningsfrågor,  redovisade erfarenheter från möten med våra idrottsföreningar på Värmdö.

Detta ting annonserades i god tid genom Ungdoms- kultur och fritidsnämnden. Ledamöterna i nämnden har att ta ställning till stöd till ungdoms- och idrottsföreningar liksom till bidrag till föreningar och organisationer, som arbetar med främjande och förebyggande insatser. Det är minst sagt angeläget att föra dialog med de krafter, som finns här. Vad dessa människors arbete betyder för ungdomarna och folkhälsan kan inte nog poängteras. Vad de betyder för glädjen och livskraften i likaså.

På den borgerliga sidan var vi väl representerade på idrottstinget, men av socialister såg vi intet. Socialdemokraterna skriar om alliansens ointresse för medborgardialog och skriver protokollsanteckningar med adress till lokalpressen. Men deltar i dialogen gör man icke. Den tråkiga slutsatsen blir, att intresset för ungdomarna  och föreningslivet inte är det väsentliga. Det framstår som allt tydligare att intresset fastmer handlar om att misskreditera.

Idén med detta idrottsting var att finna en optimal ekonomisk nivå att lägga den ribba på, som vi tillsammans skall ta oss över. Alltså att på bästa sätt fördela de skattemedel, som vi förfogar över. Hur skall vi få reda på det? Naturligtvis genomatt lyssna på och informera oss av dem det berör! Mycket intressanta diskussioner fördes i olika grupper. Engagementet gick inte att ta miste på. Många goda ord fälldes om de avtal, som slutits mellan kommunala, föreningsdrivna och enskilda verksamheter.

Värmdö kommun har stor potential, när det gäller fritidsmöjligheter. Kommunen är en av de ungdomstätaste i landet. Då är det viktigt, att resurstilldelningen för ungas fritidsmöjligheter utnyttjas så effektivt som möjligt. Av Värmdös c:a 37.000 innevånare är 25% under 15 år!

Vad har hänt under året som gick? Några exempel: Farstaborgs idrottsplats har färdigställts. Avtal om skötsel och tillsyn har slutits med Ingarö Gestio, Värmdö IF, Ekvallen Värmdö, Djurö-Vindö IF och Gymnastikklubben Värmdö. Fritidsgården ”Ettan” har fått nya lokaler i Kvarnbergsskolan i Gustavsberg. Upphanmdling har genomförts för ombyggnad av Värmdövallen med konstgräsplan, friidrottsarena med allvädersbanor och ny belysning. En satsning på flickor, som inte är föreningsaktiva har även gjorts.

Många stora lokala, nationella och internationella frågor hängde i luften. Som till exempel energifrågan. Det kostar att värma hallar, att kyla hallar, att resa. Skall man syssla med alla idrotter året runt? Hur skall man värdera sådana friluftsaktiviteter, som bygger på fria tillgångar som luft, vatten, skog: kommunalt stöd? Parkeringsproblem finns också!

Intrycken från denna kväll var positiva och framtidsinriktade och för det tackar vi alla som deltog. Det var en konstruktiv kväll. Fortsättning följer.

Floskeltopp eller medborgarvänlig information?

mars 15, 2009

Värmdö kommun och den borgerliga Alliansen tillsatte en Framtids och klimatberedning i juni 2008. Den arbetar med att beskriva scenarier och strategier  med utgångspunkt i dagens lokala miljöarbetearbete och siktar mot hållbara globala klimatmål, en vision för 2030 och en för 2050. Representanter från alla partier i kommunfullmäktige deltar, liksom tjänstemän i kommunen.

Syftet är att bygga upp kunskap, skapa engagemang,  inspirera till dialog med medborgarna och möjliggöra samarbete mellan olika intressenter. De tydligaste ämnesgrupperna är  energi, transport, infrastruktur, havsmiljö och stadsplanering. Målgrupperna är i första hand medborgare i Värmdö kommun, tjänstemän och politiker – och alla våra sommarboende.

Beredningen söker offentlighetens ljus genom bildskärmsutställningar i skolor och andra kommunlokaler, fototävlingar, uppsatstävlingar och konferenser för allmänheten liksom deltagande i nationella och internationella arrangemang, som t.ex. en Klimatworkshop på Djurönäset och Ocean Race i juni i sommar.

Det bör inte ha undgått någon att världen idag är bekymrad över klimatförändringar.  Vi står inför svåra miljö- och klimatproblem, vilket även gäller finansmarknad och säkerhetspolitik. Samarbete mellan EU:s medlemsstater är oerhört viktigt.  Miljöproblemen är globala och  Sverige är ett litet land bland andra i Europa – men kan och bör vara en pådrivande kraft i EU. För att vi ska få genomslag för vår långsiktiga miljöpolitik och våra höga miljömål, som inte kan bortse från bl.a. ekonomisk tillväxt, måste vi göra vår röst hörd. Många medborgare i vår kommun inser givetvis, att det betyder att rösta senast den 7 juni 2009. Många inser givetsvis också att detta EU-val inte handlar om ja eller nej till EU.

Att  jag som moderat kommer att rösta för vår moderata grundinställning vad gäller bindande mål, samarbete och lagstiftning kan inte betvivlas. Varför? Bland annat därför att jag tror att, om vi antar miljöutmaningen med ett marknadsekonomiskt synsätt, kommer vi att ha bästa möjligheten att värna havsmiljön i Östersjön, en extremt viktig fråga för vår del, som vi under inga omständigheter kan lösa på egen hand.  Alla stater runt Östersjön måste samarbeta. Våra ekonomiska resurser måste placeras var de gör störst nytta. Vi måste givetvis lösa våra egna lokala vatten- och avloppsfrågor snabbt och effektivt, men det hjälper föga i helheten, om mycket stora utsläpp göder och förgiftar i andra väderstreck. Det är stora miljöskulder att betala av på efter de kommunistiska regimerna. Miljöproblematiken är förvisso vidare än så, men jag stannar tills vidare där.

Den vision, som beredningen arbetat fram, kallar vi ”Skärgårdens mötesplats”. Vi beskriver vår vision under fem rubriker: ”Vi möter framtiden”, ”Naturens lugn möte ett pulserande lokalt samhälle”, ”Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet”, ”Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv” och ”Värmdö möter Stockholm, Sverige och Världen”.

Visst kan man tycka att rubikerna anslår en något naiv ton. Visst kan man tycka, att innehållet under dem är väl populärt framställt. Men bedömningen som tidningen ”Skärgården” nummer 6, 5 februari 2009  uttrycker det: ”Floskeltoppen nådd”, är den rättvisande? Jag tycker, att det är enkla och lättlästa texter, opretentiösa därtill. Det talas ofta om politikerspråk och torrt uppstaplande…

Krönikeförfattaren skriver i samma nummer : ”Klyschorna faller tätt, eller vad sägs om ord som kretsloppsanpassning, långsiktig hållbarhet, miljövänliga transporter, värnande av naturen, stränderna och den biologiska mångfalden.”  Det vore intressant att höra vad tidningen klassar som framtid. En population på Mars vore kanske ett inte helt utopiskt framtidsscenarium, men kan det engagera vardagsmänniskan till lokalt miljöengagemang?

Krönikan fortsätter: ”Jag vet inte vad som är så 2030 med de orden, i mina öron låter de mer daterade till 2007/2008.”  Jag tror faktiskt att ”de orden” gällde förra året precis som vid kommunismens fall för tjugo år sedan och om tjugo år framåt i tiden.  Sett i ett historiskt perspektiv är två decennier  inte ens i morgon. Det är idag. Beredningen  talar om tjugo år framåt i tiden, just därför att tidsperioden skall vara greppbar, kännas aktuell  för våra kommuninnevånare. Det måste kännas att problemen angår oss alla, vare sig vi var unga för tjugo år sedan, är unga idag eller om tjugo år.

Läs gärna visionen ”Skärgårdens mötesplats” på Värmdö kommuns webbsida. Och glöm inte att rösta vid EU-valet.

Spelmansstämma på Djurö ! Fantastiskt !

mars 7, 2009

I dagarna tre musicerar mer än etthundratjugo spelmän under Spelmansstämman på Djurönäset.  Att hälsa dem välkomna till vår unika skärgårdskommun är en ära. Och vårhjärtat fröjdas trots att dagen idag varit  gråmulen och vårvintern smålett  lite trist och tvekande.

Vad stort sker sker tyst, sägs det. Så icke här. I Vasakonungarnas Djurhamn dånade kanonerna för åtskilliga århundraden sedan. I dagarna ljuder andra toner över nejden. Sprittande  –  smittande  –  smäktande! 

Man har kommit, om än inte från jordens alla hörn, så från vitt skilda delar av vårt långa och breda land. Över Värmdö spreds värme och glädje i varje ton. Många var vi som lyssnade med besökare från  Kina och jag tror,  Burundi. Det var första gången denna spelmansstämma hölls här,  initierad och arrangerad av Djurö spelmän, Djurönäset och Djurö konst och kultur. Och kultur handlar det om. Kulturbärare som för levande och månghundraåriga, för att inte säga tusenåriga, traditioner vidare till kommande generationer.

Man kände verkligen vad musik är och  betyder. Att spela är glädje och samförstånd. Att spela  är helande. Att spela är renande. Att spela bär över gränser! Och våren ler!

Sanningen – svart på vitt? Gäller det också ö-biblioteken?

mars 7, 2009

En krönikeförfattare  i  ”Skärgården”  (för oinformerade: en tidning som utkommer en gång i veckan och bevakar våra kustlandskap)  skriver i nr 10, 2009, sid. 2,  under rubriken Krönika:  ”Sanningen – svart på vitt?……Verkligheten – svart på vitt”. Krönikan handlar om redovisning av kvinnobilder kontra mansbilder i bladet under det gångna året. Man har misslyckats med jämvikten och lovar bot och bättring.

Det låter bra. Min fråga blir omedelbart om sanning och verklighet också gäller stängningen av de  gamla ö-biblioteken. Jag har skrivit en kommentar till Skärgården, som tyvärr inte publicerats. För min egen del spelar det verkligen ingen roll, men jag  tycker att våra medborgare har rätt att få relevanta upplysningar, om vad vi arbetar med och försöker åstadkomma i kommunen och till Värmdöbornas bästa. Våra tjänstemän är kunniga, kan sina ansvarsområden till punkt och pricka och jobbar så mycket det går – och tar fram underlagen till de politiska beslut, som skall tas. Man kan inte nog ofta poängtera detta.  Hur trist är det då inte, att enskilda människors  (läs gärna: oppositionspolitiskt socialdemokratiskt anknutna) påståenden i egna syften snedvrider debatt och verklighetsbild. Så som i stängningen av de gamla ö-biblioteken.

Tidningen tyckte i sin årskrönika  om 2008,  att kommunledningen gjort sig impopulär genom att stänga ö-biblioteken, det  med  några raljanta slängar om att stoppa tillbaka lite pengar för att imponera.  Dessbättre handlar politiska beslut om helt andra saker än att imponera. Vår kommun har liksom många andra, inte minst nu i globala finanskristider, en tung ekonomisk börda att bära.  Vi måste spara. Det betyder ompröva och prioritera.

I nummer 37, 2008, sid. 3 citerar Skärgården  tre män och en kvinna. Synd att inte någon från Ungdoms- kultur och fritidsnämnden tillfrågades. Medborgare oroas och irriteras i onödan.

Vi gick under det nyligen avgångna och moderata kommunalrådets styre  in i ett tufft och nödvändigt sparprogram, som redan idag givit så gott resultat, att vi står bättre ekonomiskt rustade än mången annan kommun i landet. Detta sparprogram gäller naturligtvis alla kommunens verksamheter, i högre eller mindre grad alltefter vad uppgiften gäller. Alltså även på biblioteksfronten.

Vad stod de gamla ö-biblioteken för? Inte för särskilt levande verksamhet i samklang med tiden.  Vi utgick från att människor själva vet vad de vill ha.  Vi som har siktet inställt framåt. Våra medborgares surt förvärvade skatter kan inte räcka till allt. Efter noggrann analys beslöt vi att  stänga biblioteken i sin dåvarande form i akt och mening att ge medborgarna möjlighet, att själva bestämma, om man vill ha, vad man vill ha och i vilken form. 

En grupp härliga Nämdöbor var först ut med att visa på nya lösningar, som idag innebär, att man i den kommunala demokratins tecken har verksamheter, som motsvarar, i mesta möjliga mån, vad skattebetalarna själva önskar och som våra skattemedel räcker till.  De nya ö-biblioteken har givit nya konstruktiva möjligheter att träffas under bokens och den medborgerliga samvarons fana!

mars 4, 2009

fggcxzgzcxg