Archive for juli, 2009

Skurubron – folkomröstning?

juli 16, 2009

En insändare i Nacka Värmdö Posten 14.07 vill ha folkomröstning om Skurubron i samband med valet 2010. Han ondgör sig över kommunalrådets Värmdö uttalanden om ny Skurubro. Joho då, visst sitter vi i kö om morgnarna vi politiker också, om än inte alla.

Folkomröstning – till vilken nytta? Varken den nuvarande eller en ny Skurubro ligger i Värmdö kommun. Vi kan alltså inte ta beslut om att bygga eller inte bygga. Det är en fråga för Vägverket, numera Transportstyrelsen.

Skurubron ligger i Nacka kommun och delar den i två olika hälfter. För oss Värmdöbor är det den enda brofasta förbindelsen in till Stockholm, om vi inte vill turista över Vaxholm, en naturligtvis helt orealistisk vardagssituation. Att det behövs en ny bro om inte alltför lång tid, står klart av flera olika skäl, väl klargjorda i pressen, både vad gäller trängsel, trafiksäkerhet och katastroflägen.

Vad är problemet? Är det någon som inte begriper, att det handlar om pengar? Skattebetalarnas pengar! Vare sig Staten, Nacka och/eller inte Värmdö betalar. Man kan betala genom ett kommunalt förskott av viss storlek, som sedan återbetalas av staten till kommunen, en lösning som förekommit i andra kommuner i landet och som även diskuterats under Värmdös tidigare kommunalråd. Man har även diskuterat broavgift per passage.

Ingetdera har fallit den av socialdemokraterna ledda oppositionen på läppen. Oppositionsrådet har enligt egen utsago fyratusen underskrifter på en ”vi vill inte betala broavgift”-lista. Jag kan inte se annat än att detta är av uteslutande valstrategiska skäl.  Valaffisch: ”Rösta på socialdemokraterna – vi säger nej till den avgift på Skurubron som moderaterna vill ha!” – Väl vetandes att vi kommer att få betala. På något sätt.

 Jag frågar mig om det är någon, som tror att vi får en ny bro utan att det kostar? Vare sig man är för eller emot av principskäl i vår lilla glesbyggdskommun. Det vore naturligtvis önskvärt att få en ny bro utan kostnad för själva byggnationen och utan broavgift. Det vore önskvärt att man fick bo gratis också..

Värmdös kommunalråd har klokt nog inte gått ut med särskilda befästelser. För vår del gäller att se utvecklingen an och arbeta för så bra villkor som möjligt, tills att brobygget blir ett faktum, inte bara genom årtal i framtiden, utan i praktiken över Skurusundet.

Fryshus – iskallt! Lava – dödlig hetta?

juli 9, 2009

Semester är en lagstadgad rättighet. Principen gäller alla, praktiken dem som har jobb. Som fritidspolitiker är man per definition fritidssysselsatt, men har inget riktigt jobb, ändå är man aldrig ledig, ungefär som den egna företagaren. Jag har prövat bådadera så jag vet.

Hemkommen från annan ort läser jag lokalpressen, den som ramlar in i brevlådan, när man bor på Värmdö och en skärgårdstidning, som jag prenumererar på. Man skall inte ta politiska angrepp och övertramp personligt. Det gör jag inte heller. Jag är alltför gammal i gamet för det. Men jag upprörs över oriktiga uttalanden och tendenser att åka snålskjuts, liksom oriktiga påståenden med tendentiöst innehåll, för att desinformera i avsikt att skyla över egna tillkortakommanden.

Snålskjuts för att framstå som idérik och dynamisk. Det är nu inte så hemskt förskräckligt, visar nog mera en uppriktig ambition och sökande efter uppmärksamhet hos värmdö-kd, för akuta problem som väntar på sin lösning.

Att något måste göras för kommunens ungdomar är ingen epokgörande upplysning.  Mycket har gjorts och görs fortlöpande. Arbetslöshet och påföljande sociala utgifter/problem, på grund av bl.a. inhemsk lönepolitik och global lågkonjunktur, gör att vissa kommunens nämnder, som socialnämnden är i ekonomisk kris. Lägre skatteinkomster till kommunen inte att förglömma. I detta läge har värmdö-kd presenterat en idé om ett ”mini-fryshus”  i Mölnvik eller Gustavsberg.  Att se det som ett framtida projekt är intressant.

Men omgående behövs en ungdomslokal i centrala Gustavsberg. Den fina, men lilla och något ocentralt placerade lokalen i Kvarnbergsskolan, kan även i fortsättningen fungera för ungdomsverksamhet. Att föregripa diskussioner och förhandlingar om lokaler, kan om inte omintetgöra, så i varje fall störa resultatet. Såväl kontraktskrivande som beslut i fullmäktige ligger i pipeline. Det gäller inte ett ”mini-fryshus”.  

Jag är tveksam till plagiat och kopiering av idéer, som burit frukt på annan ort. Varje kommun är unik och och har sitt eget inre liv att utvecklas efter i samspel med yttre händelser. Att däremot se produktiva exempel framför sig och därigenom inspireras till egna lösningar, har ofta visat sig fruktbart, efter många gånger plågsamma och långdragna födslar.

Ett  Allaktivitetshus, Ungdoms- och kulturhus eller Upplevelsehus att vara i/besöka har diskuterats internt i mina moderata kretsar under tiden efter valet 2006. Den placering som idag ses som mest intressant och utvecklingsbar är i det gamla fabriksområdet i Gustavsberg. Här finns byggnader och lokaliseringsmöjligheter av olika karaktär och för många angelägna verksamheter. Mölnviks affärsområde har varken  miljömässig kapacitet eller kulturell bakgrund för ett integrerande grepp av sådan art.

I samma artikel i lokalpressen talar en socialdemokratisk politiker om placering av ett  ”mini-Lava”  i en ej! tillgänglig konsumlokal! Återigen talar denna socialdemokrat om ett fiasko, nämligen flyttningen av fritidsgården Ettan till Kvarnbergsskolan.Vad hon underlåter att tala om, är att försäljningen, enligt egen tidigare utsago, av den gamla lokalen påbörjades redan under den tid hon själv satt vid styret, alltså före valet 2006. För att inte ungdomarna skulle stå utan lokal iordningställdes utrymmen i Kvarnbergsskolan. Andra lokaler fanns inte i kommunens centrum. 

Om inte finanskris och svårbemästrad lågkonjunktur inträffat, skulle byggande av ett Ungdomens hus  påbörjats/färdigställts under 2010. Investeringsmedel som fanns avsatta, bör reserveras för andra ändamål.

För ekonomiskt ansvarstagande i kristider duger varken luftslott eller krokodiltårar.

Såvitt mig är bekant har jag tagit initiativ till diskussioner för ett samarbete mellan de nämnder som behandlar frågor vilka berör ungdomar och äldre i sociala sammanhang – för mer än ett halvt år sedan. Jag är glad över att konstatera att jag har stöd hos borgerliga meningsfränder och ej heller möter direkt mostånd från den socialistiska oppositionen, vilket jag sluter mig till efter läsning av uttalanden i senaste utgåvan av Värmdöjournalen.

Lika iskall som polarisen är ett ”mini-fryshus” per omgående. Att lava är förbrännade het ses tydligt i det att planerna på ett ”mini-lava” gått upp i socialdemokratisk rök innan de ens materialiserat sig.

Kvarnbergsskolan – sälja??

juli 9, 2009

Om det hade varit första april hade det passat bättre: förslaget att sälja Kvarnbergsskolan. Uppriktigt sagt så förstår jag inte utspelet.  Är det en försöksballong? För att kolla av stämningsläget? Är det för att bereda marken för en temporär uthyrning av delar av skolan? Är det för att visa att man diskuterar alla möjligheter i ett kärvt ekonomiskt läge? Det månde vara hur som helst med den saken. Jag personligen anser att det vore ytterst obetänksamt, av flera olika skäl.

För det första: att sälja kommunens och medborgarnas fasta egendom, för att lägga in förtjänsten i den löpande driften av kommunen är förkastligt. Att lösa ekonomiska problem för stunden på sådant sätt, betyder att ha för höga utgiftsposter kvar till nästa budgetår. Vad ska man då sälja?

För det andra: Var skall man, som Värmdös skolchef poängterat, placera c:a 200 elever som blir husvilla direkt? Och till vilken kostnad?

För det tredje: Om få år ökar antalet elever igen, ett normalt pulsativt skeende över åren, var skall man då få plats för dessa? Att bygga ny skola tar tid. I så fall måste man börja projektera ett nytt skolbygge direkt. Var finns ekonomiska resurser till det? 

För det fjärde: Temporär uthyrning, tills att elevantalet ökar igen, av vissa delar av skolan diskuteras sedan en tid. Deklarera gärna att man ställer sig positiv till en sådan lösning! Och använd  temporärt!  delar av hyrespengarna till de av finanskris och lågkonjunktur kraftigt ökade sociala utgifterna.

För det femte: Denna skola är en del av kommunens lokalhistoria, en del av det man kallar Gustavsbergs arkitektoniska  årsringar. Skolan är, som jag ser det, ett bygge typiskt för sin epok och redan halvsekelgammalt. Att skolan är ganska nedgången underhållsmässigt är i sig illa, men ingen katastrof. Se bara vad man åstadkommit med ganska enkla medel i den del som fritidsgården Ettan idag finns i.

Skolan ligger i ett fantastiskt läge, javisst.  Det är våra barn och ungdomar mer än väl värda att vistas i! Liksom de lärare som har sin dagliga arbetsplats där. Från många håll har jag hört vittnesmål om vilket bra lärarkollegium, som drivit denna skola framåt genom åren. Jag skulle  för övrigt kunna tänka mig att skolan får en specialinriktning för personer med allergiska problem, inte bara med tanke på det luftiga läget, utan också  i materialval, ventilation, etc vid en kommande renovering.

Jag anser att man skall skall sikta mot att klassa Kvarnbergsskolan som byggnadsminne i stället för att sälja och gå mot en ganska säker rivning, för att bygga,  ja, vad gissar man? – Alltså ingen försäljning om ni frågar mig.