Archive for november, 2009

trojansk häst – valallians

november 28, 2009

Läser Thomas Gür, SvD 28.10.09. Jag kan inte annat än hålla med om att en valallians mellan de borgerliga partierna vore bra. Och inte bara bra utan önskvärt. Och inte bara önskvärt utan nödvändigt.

Vad har vi att förlora? Svar: regeringsmakten och inte makten för sin egen skull, utan makten att fortsätta Alliansens verklighetsanknutna arbete för Sverige och medborgarna i samklang med ett globalt ansvar.

Vad har vi att förlora kommunalt? Svar: möjligheterna att fortsätta det arbete, som under fyra år lagts ner på att få kommunens ekonomi på en realistiskt bärbar nivå, för att kunna serva medborgarna med det de har rätt till och så mycket som möjligt därutöver.

Jag rider vidare på den trojanska hästen och fyller den med de fyra borgerliga partiernas kombattanter för  jobb, utveckling  och välgenomtänkta lösningar vad gäller ekonomi, infrastruktur, sociala institutioner, miljö, kultur, fritid etc. i kommunen.

Utveckla utan att exploatera det som är Gustavsbergs och Värmdös själ.

Texten på baneret: Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket. Bilda valallians!

ungdomsinflytande – tvärsektoriellt arbete

november 26, 2009

I Ungdoms-kultur och fritidsnämndens reglemente står bl.annat att nämnden skall samordna förebyggande och främjande insatser för barn och ungdomar.

Vi har under hösten kunnat knyta en ungdomssamordnare till nämnden. Som jag tidigare nämnt, Jenny Lönngren, som jobbar hårt med samarbete och konstruktiva lösningar, till ex genom ungdomsting och idrottsting och med Jenny Danielsson. Jenny D.  jobbar ihärdigt och engagerat, som  verksamhetsansvarig för fritidsgårdarna i Värmdö kommun.

Jennys L:s arbete handlar i första hand om ungdomsinflytande. Att ge möjligheter att skapa dialog med kommunens politiker för samarbete om viktiga ungdomsfrågor i kommunens vardag och för att om möjligt, omsätta det i praktiken tillsammans med nämndernas tjänstemän. För mig som politiker är det viktigt att  få veta vad ungdomarna vill, tycker  och vad de vill att vi skall göra för dem.  Exempel: trygghet, busstider, samlingsplatser, fritidsgårdar, kulturarenor, idrottsplatser, skatebanor, cykelbanor…

Vi fick nyligen veta att det kommer fler och fler ungdomar till fritidsgården Ettan, vilket är mycket glädjande! Inte minst med tanke på att  läget inte är det allra bästa. Mest beror det naturligtvis på att ledarna gör sitt jobb jättebra. Utan bra ledare fungerar ingenting.

Ryktet att Ettan skall läggas ner, skrev jag redan tidigare, att är osant. Ettan skall var kvar.

Så har vi också lyckligtvis Poolarnas Johan Berglind, som är den som fått visa hur ett ungdomskulturhus i Gustavsbergs centrum skulle kunna planeras. 

Vad jag själv initierat som ett nämndsamarbete, är att ta fram en policy för tvärsektoriellt arbete mellan de nämnder, som rör ungdomar i kommunen. En policy som skall gälla, kanske, åren 2010 – 2015. Som bas planerar vi att  ha FN:s barnkonvention, socialtjänstlagen, skollagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Jag är övertygad om att ett nära och tvärsektoriellt samarbete lönar sig för de ungdomar det handlar om, för deras föräldrar, för dem som skall arbeta med ungdomarna och för skattebetalarna. Det känns verkligen både engagerande och inspirerande. Jag har förhoppningar om att det skall resultera i konkreta möjligheter genom beslut och samförstånd med alla politiska partier i kommunen. Vi får se.

öppet kommunhus – medborgarstorm?

november 23, 2009

Mellan klockan fem och sju på kvällen 19.11. kunde Värmdös kommunmedborgare komma till Skogsbo och prata med politiker från Ungdoms-kultur och fritidsnämnden.

Med tanke på de insändare och debattinlägg som setts i lokalpressen i år, kunde man vänta att medborgare och oroliga föräldrar skulle komma för samtal, klagomål, information i frågor som rör nämnden. Frågor om kulturskola, fritidsgårdar, idrottsarenor o.s.v.

Hur avlöpte då kvällen? Vällde idrottens-fritidens och kulturens väktare in med värjorna i högsta hugg? Så som förutspåtts och även önskats. 

Till oss politiker från både majoritet och opposition kom inga krigare i medborgarnas namn. Det kan naturligtvis bero på mycket. Missad information om tillfället,  annat möte … Även utbildningsnämnden hade möte i Skogsbo denna kväll.

Man kanske kan sluta sig till, att varken medborgare, kultur-  eller idrottsengagerade är särskilt lättskrämda eller lättlurade. Att de själva kan ta reda på vad som gäller. Att de inte låter sig förledas av osakliga politiska utfall i media och av olika sorters förpreparerade möten.

Vi vet alla att förändringar oroar, innan man ser vad de går ut på och att man då är ett ganska lätt byte för beräknande krafter. Vi vet också, att vad som gäller visar sig med tiden. Likaväl som vi vet att förändringar kan vara smärtsamma men nödvändiga – och i ett längre perspektiv visa sig bära framåt till det bättre. 

Politiker vill faktiskt gärna komma i direktkontakt med de människor, som bor i kommunen, för att få information och kunna serva medborgarna på bästa sätt. Några intressanta samtal med medborgare utspann sig också. 

Det kommer att bli flera öppna politikerkvällar med vår nämnd i Skogsbo. Då hoppas jag att många flera hittar dit för konstruktiva möten.

kulturskolepeng – hotfullt spöke ?

november 23, 2009

Sitter och läser en protokollsanteckning efter möte i Ungdoms-kultur o fritidsnämnden. Ska man skratta eller sucka? Den socialdemokratiskt leda oppositionen i Värmdö kommun verkar varken läsa eller lyssna, för att ta in relevanta fakta angående Kulturskolan. Man skriver ”…oansvarigt att fatta beslut om kulturcheck innan vi vet hur den kommer att utformas (…) ett experiment med skattebetalarnas pengar…” 

Eller – är det viljan som (S)aknas?

Den som vill veta vad som gäller, läser med fördel här nedan. Något beslut om kulturskole-check (eller -peng), har inte fattats och kommer heller inte att fattas förrän i slutet av 2010. Då först har vi hunnit pröva oss fram till, om det är en klok väg att gå. Då först vet vi, om vi vill införa ett system med kulturskolepeng. Detta vet (S) mycket väl. 

 (S) skriver att utredarnas önskan om nya politiska riktlinjer negligerades. Det är rent nonsens. Man suckar! Varför skrämma medborgarna med spöken mitt på ljusan dag?  Svar: det är snart val! Misskreditera, misstänkliggöra, skrämmas…Hur heter det? Ändamålet helgar medlen…

 

M-vännerna från Värmdö hade roligt!

november 8, 2009

Moderaterna i Värmdö kommun har gungat österut på havet och konfererat. Östersjöns vågor gick inte höga – men det gjorde deltagarnas diskussioner desto mera kännbart! Nödvändigt, givande och inte minst roligt i de grupper som jag deltog i och alldeles säkert i de andra också.

”En resa för framtiden – Välkommen ombord!” var de ord som inledde konferensen.  Catharina Elmsäter-Svärd, förbundsordförande, Stockholms län hade sänt en uppbygglig skrivelse, som jag hade nöjet att presentera. Den  inspirerade och manade till glädjefyllt arbete inför det kommande valet 2010. Samtliga deltagare fick varsin kopia på talet och ett tackkort till M-vännerna från Cathis!

Catharina avslutade: ”Njut av resan, sällskapet och ha roligt. För även i politiken gäller – roligast vinner!”

Vårt kommunalråd Lars-Erik Alversjö inledde med att i ekonomiska termer beskriva den verklighet vi lever i. Han illustrerade väl vår politiska vardag i Värmdö kommun ur många synvinklar. Grunden till kommande diskussioner lades med genomgång både av kommunens styrsystem med utförar- och beställarfunktioner och av den återföring  till en hållbar ekonomisk grundnivå för kommunens verksamheter, som genomfördes efter förra valet.

Självklart framgick av Lars-Eriks resonemang att kommunens ekonomi är den ojämförligt viktigaste av de valfrågor som senare skulle diskuteras. Genom konstruktivt samarbete i Alliansen, för en fortsatt ekonomi i balans och med reserver för eventuella oförutsedda utgifter i konjunkturnedgångens spår, tar vi det ansvar, som vårt mandat att regera kräver av oss. Bara så kan vi rakryggat möta våra uppdragsgivare, kommunens medborgare.

Att i det läge vi befinner oss med sociala problem som följd av bland annat stegrad arbetslöshet, tala om skattesänkningar så som oppositionen i kommunen lovat vid en valseger, är oansvarigt! När konjunkturen stabiliserats och den kommunala ekonomin så tillåter aktualiseras frågan igen.

Jag kunde konstatera att förutom kommunens ekonomi – jobb, arbetsmarknad, näringsliv, turism – var klimat och miljö en kardinalfråga. För mig som arbetar med ungdoms- kultur- och fritidsfrågor, är det lätt att placera in dem här –  sett i ljuset av att de under en valprocess måste tydliggöras på ett konkret sätt. Skolfrågor och sociala frågor är givetvis kärnverksamheter som alltid befinner sig i fokus. 

För ungdomar gäller det att få jobb så snabbt som möjligt. Arbetslöshet leder snabbt till utslagning i värsta fall livslång. Möjligheter till försörjning genom ett vitalt näringsliv är avgörande för kommunens framtid, Värmdölandets som Skärgårdens.

Kulturen i vid bemärkelse är det kitt som håller en samfällighet samman. Nästa kardinalfråga är, som jag ser det, Gustavsberg och det stora fabriksområde, som står inför omvandling. Här finns plats för ett attraktivt kulturliv med bostäder, näringsverksamhet, bibliotek, internettorg, idrottsanläggningar, utställningslokaler, föreningsverksamhet, mötesplatser, caféer, kulturtorg, fritidsaktiviteter…Alla möjligheter bör övervägas.  Ett attraktivt kultur- och fritidsliv kan vara avgörande i valet av bostadsort.

Klimat och miljö är ett globalt problemkomplex. Det ger inte ett lokalt fribrev. Lokalt bör man fokusera på bostadsbyggande, infrastruktur, transporter, havsmiljöns påfrestningar genom båtturism, läckage från jordbruket, renhållning, återvinning, ny energiteknik,  privat energihushållning och en kommun som föregår med gott exempel. – Värmdö kommun arbetar med framtids- och klimatfrågor genom en tvärpolitisk beredning.

Integration som inbegriper invandring, utanförskap, flyktingproblematik, racism och diskriminering är stora valfrågor.

Som avslutning tackade vice kommunalrådet Monica Pettersson alla varmt i hjärtliga ordalag och  manade till klokt och kreativt samarbete inför valet 2010.

Väl komna i hamn fann vi att konferensen varit både rolig och solig. Strålade gjorde vi själva.

Ettan skall vara kvar

november 7, 2009

Det lär gå runt ett rykte i Värmdö kommun bland fritidsledarna att fritidsgården Ettan i Gustavsberg ska läggas ner. Jag fick höra detta av en socialdemokratisk politiker  i kommunen.

Jag kan bara säga att ETTAN SKALL INTE LÄGGAS NER !  Inte från någon har jag hört andas om att den skall läggas ner. Som ordförande för Ungdoms- kultur- och fritidsnämnden borde jag i sådant fall vara underrättad. Vid koll med verksamhetsansvarig för fritidsgårdarna visade det sig att hon inte heller hört något sådant.

Viktiga frågor på ungdomstinget

november 6, 2009

På ungdomstinget 03.11.09 på Djurönäset ville man ha svar på vilka frågor, som var viktigast för ungdomar i kommunen och som  man vill ha en återkoppling i. Både ungdomar och politiker ombads rösta. Trygghet var en punkt som redan på  ungdomstinget i våras var bland de viktigaste.

Hur har Ungdoms- kultur- och fritidsnämnden reagerat? En del praktiskt genomförbara åtgärder har gjorts. Till exempel har det nästan ogenomträngligt djungelartade området nedanför Kvarnbergsskolan röjts ur rejält. Träd har fällts, täta buskar har glesats ut eller tagits bort. En brant och besvärlig trappa har frilagts. Belysning har satts upp. Och arbetet fortsätter. Poolarna kommer, förstod jag, bland annat att  göra inspektionrundor för kontroller och förslag. 

Vi har klarat av att i ekonomiskt trängda tider få en ungdomssamordnare, Jenny Lönngren. Det är en tjänst som i varje fall jag anser att är absolut nödvändig i en kommun som har 25% av befolkningen under 15 år. Ungdomssamordnaren är en kontaktkanal mellan ungdomar, (fritidsgårdar, skolor, etc.) och Värmö kommun. Och inte minst en viktig samarbetspartner för fritidsgårdarnas verksamhetsansvariga Jenny Danielsson.

Många ungdomar var både arga och bekymrade över att gatu- och parkbelysning saboteras och att man kastar sten mot gående . Det är inte bra! Johan Berglind, Värmdö-Poolarna, påpekade att de som kastar sten och skakar belysningsstolpar så att lamporna kraschar, slår sönder sin och sina föräldrars egendom. Varje trasig lampa  skall ersättas med en ny. Betalare är ungdomar och föräldrar genom skatterna. Och skattekronor finns i begränsad mängd i kommunens kassakista. Så det betyder bl.a. att medel måste tas från annan verksamhet. Bra tankeställare tyckte många ungdomar!

Ett ungdomscafé, en central plats att samlas på, var en punkt, som diskuterades redan i våras. Har det hänt något? Vår centrala tjänsteman i Ungdoms- kultur och fritidsnämnden har jobbat intensivt under året, för att en lokal skulle kunna bli tillgänglig. Johan Berglind, Poolarna, visade en planskiss på hur man ungefär skulle kunna  planera in verksamheter i den drygt 1.500  kvm stora lokalen, gamla ”Domusrestaurangen”, mitt i Gustavsbergs centrum. Med också ett ungdomscafé! Vi håller tummarna för att det snart kan finnas ett Ungdoms-kultur-all-aktivitetshus i Gustavsberg.

Busstider kom upp även denna gång. Peter Frej från samhällstekniska nämnden tog upp frågan, som måste bollas vidare. Jag föreställer mig transportmoduler som beställs via nätet och som betalas med någon form av förköpta ungdomsbiljetter – en bit in i framtiden.  

Den kanske viktigaste frågan på ungdomstinget 03.11.09 handlade om racism. Det är något som vi behöver ha mera kontakt med ungdomarna själva om, för att i någon mån kartlägga situationen. Själv skulle jag önska att ungdomar genom arbetsgrupper på fritidsgårdar och i skolor tar kontakt för diskussioner och med förslag. Problemet är internationellt men också platsspecifikt. 

Vad jag hoppas är att ungdomarna förstod att Ungdoms- kultur- och fritids-nämnden har öppna möten, vilket betyder att de är välkomna att lyssna!  Inte alla kommunens ungdomar på en gång. men gärna i små grupper eller en och en om intresset finns.  

Ungdomsting är viktiga!

bra ungdomsting på Djurönäset!

november 4, 2009

Tisdagens Ungdomsting 03.11.09 på Djurönäset var precis vad jag hade hoppats på. Stort deltagande både av ungdomar och kommunpolitiker. Det är kanske vad man kan förutsätta? Ett ungdomsting är ju till för att ungdomar skall få göra sin röst och sina meningar hörda. Lyssnare och mottagare skall vara kommunpolitiker.

Det mest bestående intrycket är, att det var så många engagerade ungdomar! Ungdomar med klara tankar och konstruktiva ideér. Att kommunen inte förfogar över så mycket skattemedel, att man kan sätta alla goda förslag i verket direkt,  är facts man tyvärr måste acceptera. Det hindrar inte att man lägger in det i framtida planer, även om ”framtida”  för ungdom kanske rör sig om tre månader och för politiker om tre år!   

Problemet är förstås att tre år senare är saken inaktuell för den ungdomen för länge sedan. En tröst är kanske att man jobbar för sina yngre syskon, kompisar eller bara de som kommer efter. Och en utmaning för politikerna att snabba upp så mycket det går och kanske prioritera om.

Återkoppling till ungdomarna är bara så viktig! Det måste vi jobba på. Många av de frågor som kom upp fanns med på förra tinget. Det visar på problemet tiden och pengarna. Och på hur viktiga just de frågorna är, när de betonas av nya årgångar. 

Prickar sattes på anslag med viktiga ungdomsfrågor. Jag kunde se väldigt många prickar på ”skate/bikebana”.  Ungdoms- kultur- och fritidsnämnden har i år fått uppdraget av kommunfullmäktige att jobba fram en bana i Gustavsberg. Vi skall göra allt vi kan, för att komma igång med den så snart som möjligt. Jag har varit i kontakt med erfarna skate-are som kan det mesta om sporten och som kan ge alla tips vi behöver.

Verksamhetsansvarig för fritidsgårdarna Jenny Danielsson och vår ungdomssamordnare Jenny Lönngren tillsammans med medarbetare gjorde dagen till en höjdpunkt i novembermörkret på många sätt.

Min kommentar idag blir, att med så kloka och engagerade ungdomar kan Värmdö se framtiden an med tillförsikt. Och vi vet att det finns många fler, som vi som politiker kan lyssna till och som förhoppningsvis sluter upp på nästa ungdomsting våren  2010.

Trygghet och ungdoms-kultur-aktivitetshus i Gustavsberg kommenterar jag imorgon. Nu skall jag ut och träffa ungdomar…