Archive for augusti, 2010

stafettpinne, klimat och miljö

augusti 31, 2010

Så härligt framtidsinriktade dagar kan vara!

Idag hade FKB-beredningen sin avslutande sejour i Gustavsbergsteatern. Och vad är FKB?

Kommunfullmäktige tillsatte en beredning för två år sedan, med representanter för alla partier i fullmäktige, förutom tjänstemän, studerande och en och annan kompetens utifrån. Denna beredning fick till uppgift att ta fram bl.a. en vision för Värmdö 2030.

Det har varit mycket givande möten, som inneburit diskussioner, kompromisser – och ett riktigt bra resultat. Att allt som stipuleras inte kommer att kunna genomföras, det förstår nog var man. Att mycket mer kommer att behöva göras, som vi idag inte kan se, torde vara lika uppenbart. I akt och mening att bevara naturens rikedomar, i en frisk värld, för efterkommande.

Beredningens ordförande Hans Lindqvist överräckte en stafettpinne i glänsande aluminiumfolie till kommunfullmäktige, representerad av mig själv i egenskap av vice ordförande.  Vi förtroendevalda har nu fått uppgiften att föra arbetet vidare i ett gemensamt ansvar.

Vad kan en vanlig medborgare göra för att påverka kommunens klimat och miljöbeslut? Det finns många nivåer som man som enskild medborgare kan bidra genom. Allra enklast är kanske att tänka miljömässigt i de små stegen i vardagen, som vi alla kan räkna ut vilka de är. En annan väg är den politiska.  

Medborgare kan besöka kommunfullmäktige- och nämndmöten för att lyssna på debatter och höra vad som beslutas. Vill man påverka, kan man ta personlig  kontakt med politiker.

Är man gymnasieelev så finns snart ett  Ungdomsfullmäktige, som skall samarbeta med ungdomssamordnaren, olika nämnder och kommunala verksamheter och därigenom påverka och påverkas. Är man skolungdom finns Ungdomsting med liknande funktioner.

Hemsidor, facebook, anslagstavlor är informationskanaler för ytterligare dialog med medborgarna och en möjlighet att få förståelse för nödvändiga förändringar.

Karin Aaseby, lärare och Dennis Trouin, elev, avtackades med blommor för fantastiskt arbete i G2 gymnasiet.

Energibesparande: släng inte så mycket mat! Släck lampor! Sänk innetemperaturen någon grad!

Livet inte bara allvar

augusti 30, 2010

Fick idag ett mail som nog egentligen var ren och bister ironi. – Livet kan inte alltid vara allvar, vetenskap, hugg och försvar. När man själv vet var man står, vad man står för och vilka människor man, trots misstro, värderar kan det ibland bli precis tvärtom. Det var rent nonsens, mailet, ungefär som Lennart Hellsings visor. Och både roande och nästan poetiskt. 

Åter till den verklighet som utspelar sig i denna blogg, d.v.s. vad som händer i min politiska omgivning och tankevärld. Ibland gör jag något avsteg och leker med tankar och tangenter. Jag tror att man förstår när.

Ett av dagens möten i Skogsbo, kommunhuset, handlade om bl a Ungdomsparlamentet. Det som är tänkt att implementeras i Värmdö kommun. Att lyssna på Karin Aaseby, när hon beskrev sina metoder och erfarenheter var verkligen inspirerande och imponerande på många sätt. Det stärker kunskapen om vår demokratis villkor och ger insikt i kommunal politisk vardag genom faktiskt och praktiskt agerande. Och inte minst viktigt, ger möjligheter till dialog mellan ungdomar och politiker, vilket betyder växelvis inflytande och samarbete.

Samtal som jag hade idag med kommuninnevånare handlade om utbildning. Vid en tillbakablick till 1950-60?-tal, när den så kallade yrkesskolan försvann, uttryckte de människor som pratade med mig, både förvåning och ilska över detta egendomliga och diskriminerande beslut. Alla skulle bli studenter oavsett läggning och lust.

Varför beslöt man att ”handens praktiska arbete” skulle vara mindre värt? Obegripligt, i ett Sverige dessutom hårt präglat av socialism.

De, personerna som jag talade med idag, betonade vikten av att man verkligen reformerar gymnasieskolan och stärker yrkesinriktade utbildningar, att ungdomar får utveckla praktiskt kunnande och kompetens i skolan, att man konsekvent och långsiktigt hjälper ungdomar ut i arbetslivet. Upprätta den hederliga gamla yrkesskolan i nya former igen!, var budskapet.

Detta är precis vad moderaterna presenterar i jobbmanifestet, förutom en aktiv politik att hjälpa människor i arbetslöshet till utbildning, nödvändiga omställningar och att hitta jobb. Allt kan inte göras samtidigt och på en gång. För året 2011 finns förslag färdiga att genomföras. De reformplaner ,som finns för mandatperioden i sin helhet, genomförs om det ekonomiska läget så medger. Det är långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik.

samtal med unga

augusti 29, 2010

Att i valtider få spontana frågor av unga människor är en gåva. Jag har bara idag fått veta och lära mycket. Det har givetvis handlat om politik, både på kommunal- och riksnivå. Hur man värderar moderaterna angående politiken:  Om jobben, om nya möjligheter på gång, redan som lärling i skolan. Om bostadsbyggande för studenter, 4.600 nya lägenheter i Stockholms län. Om satsningar för hållbar miljö. Om den grundlighet som man gått igenom olika partiers förslag med – och repliken: ”ni (M och Alliansen) måste vinna!” 

Det lyfter och är  förtroendeingivande inför framtiden – i motsats till kommentarer var man hyllar sig själv för just det, som man klandrar andra för. Medlidandets gräsboll rullar förbi i en vindstöt och viskar försynt med Strindberg:” det är synd om…” så är det nog.

Hur det går? Jag hade en gång en studiekamrat som alltid sade: ”Det står skrivet i stjärnorna.”

Och det gör det fram till den 19 september. Om du tror på kvalitet i skolan. Om du tror på jobb och trygghet för framtiden. Om du tror på omsorg om miljön. Rösta på nya moderaterna. Det är mitt råd.

Och så : Nattvandra! Du har själv mycket att lära och vinna på det, förutom insatsen för andra.

GreenBuilding – gymnastikhall!

augusti 28, 2010

GreenBuilding Program implementeras sedan 2007 i tio länder inom EU. Det är ett program för fastighetsägare som vill effektivisera energianvändning.

Den gymnastikhall som beslutats om i Grantomta är godkänd som GreenBuilding. Detta borde vara ett glädjande besked. För min del känns det betryggande med tanke på, att det förutom att vara ett steg i rätt riktning i vår ”energiansträngda värld”, också är en viktig markering. 

GreenBuilding  gäller inte bostäder utan endast lokaler och borde i framtiden vara ett naturligt steg vid varje byggnation.

NATTVANDRA DU OCKSÅ!

Handelsministern på Värmdöbesök!

augusti 28, 2010

De som bor på Lugnet eller Hagaborg kunde idag tala med handelsminister Ewa Björling. Hon kom med traditionellt följe och gick med oss moderater som dörrknackar i dessa dagar under eftermiddagen. Självklart var kommunalrådet Alversjö på plats.

Att handelsministern kommer till Värmdö, anser jag som en viktig markering, att moderaterna är angelägna att stödja näringslivet och poängtera vikten av ett Värmdö med turist- och näringsliv i konstruktivt samarbete med kommunen.

Att det också inspirerar oss som rör oss ute bland medborgarna medan valet närmar sig är givet!

Konstruktiv mamma!

augusti 28, 2010

Gammal sanning: det går inte att förhandla fram kompromisser, som passar alla. Jag vet, att det inte ens behöver  sägas. Men i alla fall. Läste någonstans att en mamma och härstädes boende yttrade om ett krångligt och länge aktuellt kommunalt ärende ungefär så här:

Jag har jobbat för en annan lösning, men nu är det som det är. Då tar jag det och försöker göra det bästa av situationen.

Läste idag en artikel i SvD om Kenyas nya ambassadör i Sverige. Hon säger bl.a. om Kenyas nya konstitution som ger kvinnor nya rättigheter och möjligheter i parlament och senat:

…”Det känns som en pånyttfödelse”…”Och när kvinnorna kommer in ser du genast effekterna på politiken”… 

Tanken gick osökt till ovan nämnda mamma.

TACK till den mamma som ser möjligheter! Det bär oss alla framåt.

P.s. söndag. Eftersom svar av någon anledning inte gick fram, meddelar jag här att informationen ovan fick jag genom ett blogginlägg. Vem mamman var framgick inte. Du som frågade är varmt välkommen till nästa idrottsting. d.s.

Hallå Värmdö igen – konkret strävan

augusti 27, 2010

För kultur och fritid vill jag  jobba för att:

¤ Ungkulturcenter i Gustavsberg skall vara ett nav, som tillvaratar kraften hos unga och en mötesplats med utvecklande verksamheter.

¤ Ungdomsting och Ungdomsparlament skall genomföras regelbundet, för att ge ungdomar inflytande i kommunpolitiken samt möjlighet till erfarenhet och kunskaper om politikens och demokratins villkor.

¤ Kulturskolans obligatoriska del skall utökas med ämnet bild i den frivilliga delen, elevernas önskemål beaktas och tillgängligheten öka.

¤ ett ”Digitalt Hus” blir verklighet med nya möjligheter att visa kultur- och sportevenemang, för interaktiva studier och föreläsningar, för regionalt producerade och internationella filmer och lokal bio för Värmdöborna.

¤ Gustavsberg skall ha en mötesplats i det fria, en park  för alla generationers rekreation präglad av konstnärligt skapande och leklust.

¤ miljö och klimat beaktas i ett långsiktigt hållbarhetstänkande.

¤ FN:s barnkonvention och jämställdhetsperspektivet är vägledande, liksom tvärsektoriellt samarbete, i barn och ungdomsfrågor.

Hallå Värmdö – det här tycker jag

augusti 27, 2010

Långsiktighet, hållbarhet och ansvar skall prägla:

¤ styrningen av kommunen och den ekonomiska politiken

¤ offensiv politik för främjande av näringsliv och turism för jobb i kommunen

¤ beslut och handling vad gäller natur, friluftsliv, boende, byggande och arbetsmiljöer,

¤ planerande av och genom tekniskt-vetenskapligt samarbete för energiförsörjning  

¤ fortsatt utbyggnad och förbättring av infrastruktur: kommunikationer-vatten-avlopp-friluftsleder

¤ utveckling av barns-ungdomars vardag från dagis-skola till jobb, genom brett samarbete mellan kommun, skola och näringsliv

¤ satsningar på barns och ungdomars, såväl som vuxnas, hälsa och fritids- och kulturliv

¤ alla människors lika möjligheter som medborgare i kommunen med hänsyn tagen till individuell förmåga

Taube – kulturarv från 1900-talet

augusti 26, 2010

Det var så intressant! Efter en rask promenad under regntunga skyar från Slussen till Skeppsholmen, uppför backen, förbi figurer som var sensationella i mitten av förra århundradet, förbi Alexander Calders ständigt föränderliga mobiler till ett annat mobilt temperament.

Jag har haft den stora förmånen att, tillsammans med andra Värmdöbor med olika kompetenser, få en visning av bildkonst av Evert Taubes hand. Moderna Muséet har i sin ägo c:a etthundrasjuttio akvareller, teckningar och målningar.

Maria Taube, intendent vid Moderna Muséet och barnbarn till Evert Taube, presenterade fängslande och charmigt delar av samlingen, som söker ett  nytt permanent hem.

Min känsla är nu liksom tidigare att det vore mycket intressant att få denna samling till Värmdö. Samlingen är ett viktigt kulturarv i sin art. Den ger bilder av en människas liv – i bilder. En skapare av dikt och musik, som i sin ungdom ville bli bildkonstnär och som präglat Sverige under ett århundrade.

Jag skulle vilja att Värmdös kulturförvaltning får i uppdrag att se på möjligheterna, att placera Evert Taubes konst på Värmdö – om Värmdö skulle komma ifråga vid valet av ny hemvist för samlingen!

Med kapuschongen neddragen över huvudet och regndropparna trummande mot hjässan, gick jag gnolande för att ta bussen till de trakter där Sjösala ligger…

Moderaterna har alltid talat om människors frihet. Vi tror på ett samhälle som ger sina medborgare möjligheter att förverkliga egna mål och drömmar. Vi tror på ett samhälle som, om något går snett eller livet tar fel väg, är kapabelt att ta hand om sina medborgare och trygga deras vardag. Till det behövs jobb – många jobb – det jobbar moderaterna för.

Samarbete med ungdomar…ja!

augusti 26, 2010

Efter att på enträgen begäran givit röst åt kritiska medborgare på detta forum  – återgår jag till att göra min egen röst hörd.

Igår hölls ett möte som behandlade samarbete mellan ungdomar och förträdare för kommunen, politiker representanterade av majoritet och opposition i Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden (UKFN) och tjänstemän från ungdoms- och fritidsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av ett Ungdomsparlament. En institution som är ny i vår kommun, men inte i landet. Det innebär att man i praktiken skall pröva former för politiskt samarbete, en satsning på demokrati i undervisningen i gymnasieskolan. Ambitionen är att ge ungdomar möjlighet till insikt i politiskt beslutsfattande och aktuella samhällsfrågor.

Viktigt är att fånga upp och inspirera till intresse för demokratiska möjligheter, genom ungdomars deltagande i sin kommuns dagliga liv, att ta del av och ta fram förslag till lösningar på lokala problem, att kunna följa arbetsgången och se utfallet i form av beslut och resultat.

Jag anser det vara riktigt och viktigt att Ungdomsparlamentets och UKFN:s styrgrupper, representerade av politiker och tjänstemän, på olika sätt kanaliserar politiska frågeställningar i samverkan med kommunens Ungdomssamordnare. Frågor och problem som uppkommer på Lokala Rådslag och Ungdomsting bör på detta sätt kunna få genomslag i kommunalpolitiken på ett konstruktivt sätt.

Från lokalt till nationellt. Alliansen vill satsa fyra miljarder på en särskild satsning på lärlingsplatser och utökad jobbgaranti. För elever i gymnasiet skall en ny anställningsform införas, som innebär provanställning för unga under 23 år, i arton månader. Alliansen satsar även på coaching vad gäller fler platser i jobbgarantin.

Mobication (mobility and education), rörlighet och utbildning är begrepp i dagens globala värld, var jobb omsätts i en allt snabbare takt. Genom satsningar på utbildning och kunskap om demokratiska villkor i vardagens verklighet, ökas rörlighet och reella möjligheter till jobb.

För jobbens och ungdomarnas framtid rösta på moderaterna!