Archive for mars, 2011

kommunfullmäktige onsdag, debattglädje?

mars 31, 2011

Alltmedan Sverige diskuterar Gripenplanens insats i Libyen och ny (?) svensk säkerhetspolitik diskuterar kommunfullmäktige om, jag hade så när sagt ingenting, sett i relation till världen i övrigt idag.

Det är orättvist att påstå. Innan kommunfullmäktige går till beslut, kan det vara av stort värde att lägga fram åsikter, som bryts mot varandra för ett genomtänkt beslut. Ibland har man dock känslan, att det talas för talandets skull, eller opponeras för opponerandets skull.

Som i gårdagens debatt om antagande av detaljplan för Näverängsvägen. Var den S-ledda oppositionen dessutom intar motsatt ståndpunkt mot vad de brukar i frågor av miljökaraktär. Eller, lömska tanke, var de ute efter att ta hem billiga poäng, genom att låtsas gå boendes ärenden, väl vetandes att resonemanget var av nonsenskaraktär? Icke att förblanda med seriositeten i medborgares osäkerhet vad gäller cykelväg i bostadsområdet!

Förslaget till beslut handlade om, att i detaljplan för det aktuella området, teckna in möjlighet till en framtida cykelväg. Detta för att inte behöva gå en ny runda, om cykelväg senare skulle bli aktuell.

För mig som suttit i Ungdoms- kultur- och fritidsnämnd (numera Kultur- och fritidsnämnd) och på bl.a. Ungdomsting hört om ungdomars oro och rädsla för överfall på mörka,  tysta gator,  speciellt den mörka årstiden, är det självklart att trygghets- och säkerhetsaspekten för dem – och andra väger tyngre, än oro för eventuell mopedåkning och buller. Om det visar sig att cykelväg här skulle lösa säkerhetsproblem.

Blir cykelväg i området senare aktuell, vet vi dessutom inget om vilka som bor där, vad dessa tycker, eller hur det ser ut för övrigt i närmiljön. – Jag hör i andanom den S-ledda gruppen: ”Varför tänkte ni inte på det, då när ni hade chansen att besluta om möjligheten. Nu kostar det extra både i tid och arbetskraft helt i onödan!”

Framåtsyftande konstruktiv debattglädje? Nej.

Annonser

hemmaplanslösningar för verksamhetslokaler

mars 29, 2011

Hemmaplanslösningar för verksamhetslokaler, vad är det?

Svar 1: absolut nödvändigt för att kommunen genom socialnämnden skall kunna fullgöra sina plikter gentemot medborgarna utan betydande tillskott till beviljad budget.

Svar 2: det har varit nödvändigt länge, men finanskriser och svårigheter att få fram lokaler i en snabbväxande kommun som Värmdö komplicerar situationen och fördröjer problemets lösning.

Svar 3: Det ljusnar vid horisonten för hemmaplanslösningar. D.v.s. planförslag finns för att omdana och förtäta centrala Gustavsberg med bostäder och SERVICEFUNKTIONER. Funktioner som behövs: gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar även psykiatriska, korttidshem för barn och ungdomar, små hyreslägenheter, gruppbostadslösningar i hyreshus och ungdomsbostäder… Detta kan inte bli en realitet förrän om flertalet år.

Svar 4: egna tankar kring problematiken: den som läser dagens NVP kan informera sig om att Värmdö kommun äger tio studentlägenheter i Nacka Kyrkby sedan 1978. Med syfte att underlätta skolgången för Värmdös skärgårdselever. Tiden har gått vidare och utvecklingen med den. Inga studenter bor där och renoveringsbehovet är akut. Värmdö kommun väljer att sälja lägenheterna och kolla behovet av studentlägenheter på Värmdö. Gott så. Ett slags hemtagning alltså.   

Det som, både av mänskliga och ekonomiska skäl, också måste tas  hem, är de placeringar som görs i andra kommuner genom socialnämnden. Det är en börda för dem det gäller att vara långt borta från sin egen miljö och familj. Det är en svårbemästrad ekonomisk situation för socialnämnden och därmed en börda för skattebetalarna. Hemtagning krävs alltså – i nutid.  Givetvis jobbar Värmdö kommun för detta.

Prioriteringar är alltid nödvändiga och sällan lätta att göra. Jag vet vad jag ger prio ett i nuläget!

bra beslut i socialnämnden idag!

mars 29, 2011

När snöandet idag övergått i ett lite kyligt vårduggande, hade socialnämnden sitt marsmöte i Skogsbo, kommunhuset på Värmdö.

Ett viktigt beslut togs i nämnden. Ett i allra högsta grad efterlängtat beslut. Under ledning av vår nya socialchef Ylva Sjögren har man arbetat fram ”förslag till en ny modell för biståndsbedömning av hemtjänstinsatser samt fastställande av peng till hemtjänstutövare”.

Vad betyder detta? Helt kort kan man svara: en ordning var skattebetalarnas pengar kommer till mycket, mycket större nytta än tidigare. Detta ger bättre möjligheter att ta hjälp och ge hjälp i form av välfärdstjänster i kommunen. Det arbete som tjänstemännen gjort efter önskan och begäran av nämndens politiker, kunde vi utan vidare besluta om.

Det vill säga Koalitionen beslöt! Oppositionen deltog inte i beslutet.

Olika åsikter kan man ha och det skall respekteras, men jag har svårt att förstå, att man inte vill delta i ett beslut, som i så hög grad gynnar alla dem det gäller. Som ger ett överskådligt system, som KAN och skall utvärderas – och som kan justeras vid behov.  

Några exempel på beslut: biståndsbedömda insatser tidsätts, serviceinsatser ges som förenklat bistånd, social ledsagning är ny insats, s.k. bomtid börjar ersättas, ersättningssystemet för hemtjänstutövare uppräknas…

Social ledsagning definieras så här: …kan bestå i att ledsaga personer till och från kulturevenemang, gå och fika, köpa kläder…ett komplement till insatsen promenad.

Funktioner som inte hör hemma i en socialnämnd läggs över på relevanta instanser i kommunen, med bifall av hela nämnden, efter en föredömligt redig föredragning av Karin Jöback. Hon visade att man kan få fram sitt budskap, även om tekniken strejkar. Det handlade om förstahandskontrakt till bostad för invandrare.

Mörkret hade lagt sig för länge sedan, när klubban föll för hemfärd. Tredje katten fick en extraranson i skålen och verkade väldigt nöjd den också!

jämtins frihet på butlernivå?

mars 28, 2011

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring, säger dikten. Inte lär det bli genom socialdemokratisk politik.

Jämtin vill som ny partisekreterare ”uppdatera” politiken, läser jag i husorganet. Den socialdemokratiska politiken handlade i valet 2010 för mycket om detaljer, säger hon. 

 På frågan om hur storstadspolitiken skall uppdateras blir exemplet på nya tag från hennes sida,  att det ”kanske skulle kunna vara möjligt att köpa färdigmat med sig hem från förskolan en dag som man inte orkar laga egen”.  Se där ja. Det var en vision om hur man fångar in frihetstörstande storstadsväljare.

Som frihetsälskare med siktet inställt på individualisterna i ”huvudkommunen” vill hon bestämma vilka som ev. skall få rut-bidrag, äldre människor, om det är tillväxtfrämjande. Inte för att ”de äldre” behöver hjälp i sin vardag, väl?

Mig förefaller det vara samma gamla visa som sjungs. Igen, igen, som små barn säger, för en resa till mot himlen – och makten.

Näringslivet, företagare och jobb. Det som skall leda till vad de flesta kallar välfärd, som skall göra det möjligt att äta, bo och klä sig, var finns de i Jämtins Sosseland? Visst förstår jag att en artikel i en dagstidning inte kan täcka in allt man vill propagera för.

Spåren förskräcker ändå, från Jämtins frihet på butlernivå.

lagledare juholt vald – lugn i lägret?

mars 27, 2011

Lugn i lägret? Knappast. Är den nye sosseledaren den han ger intryck av att vara? Den som kan samla folket under sig och fånga in gamla tillskyndare i fållan, genom tal om solidaritet, jämlikhet och andra allmänna begrepp och slagord som rört socialistiska hjärtan i decennier. Och samtidigt attrahera det nyare gardet med mera specialiserade och ändå globala perspektiv?

Jag har, som väl de flesta, hört och läst vad som skrivits de senaste dagarna om den nye partiledaren. Är detta en ulv i fårakläder? Det är min undran. Någon tillbakablickare tror jag inte att han visar sig vara. 

Frågor man ställer sig: hur hantera alla spridda viljor? Hur driva fram kompromisser utan att alltför många känner sig som offer? Kommer dominans eller kompromissvilja att prägla ledarskapet? Oavsett vilket, tror jag att den politiska  debatten kommer att ta en livligare vändning än hittills. Det är att välkomna. Alliansen kommer att få anledningar att vässa klorna.

Om genomslag kommer att märkas i den kommunala politiska debatten återstår att se. Exempelvis kommer nog argumenten för en sänkning av kommunalskatten under mandatperioden förmodligen att få skärpas, trots den röda oppositionens tal om nödvändigheten av detta inför valet 2010. För egen del anser jag att en femtioöring nedåt är ett måste. 

Det har hittills sagts mycket om hur den nye S-ledaren ter sig som humorist, energiknippe etc. Kommer folk att lyssna på vad han verkligen säger eller kommer känslan för ledaren  att avgöra i sakfrågor? Den som lever får se. På lugn i lägren tror vi icke.