Archive for november, 2011

budgettider i socialnämnden

november 30, 2011

I senaste NVP skriver Anders Milde, som förresten kommer från trakter som jag känner till, tankar om pengar, politiker och budget.

”Indragen ventilation – säkert kristecken”, skriver han. Jag blir inte klok på, om Milde bara kom på ett roligt sätt att beskriva problemet skattesänkning kontra budgetanslag. Eller om det är någon självklar underförstådd hänsyftning, som alla utom jag själv förstår.

Ventilerar gör man, annars dör man. Det var inte ett försök att vara rolig, utan bara ett kallt konstaterande. Ventilerar häftigt gör man vid ansträngning eller särskild upprördhet. Ventilerar dåligt gör man om man har problem av bl a sjukdomsart.

Kan det vara den senare sortens ventilation, som åsyftas eller befaras? I så fall kan jag konstatera, att vad gäller de delar av kommunen, som jag har närmare kunskap om, är ventilationen ganska normal.  Ingen svår kris alltså. Med reservation för, att det internationella finansläget och en eventuell eurokollaps, kan överraska.

Vara hur det vara vill med Mildes ventilationssystem som måste vänta. Det är inte lätt att lägga en budget i en socialnämnd idag.

Socialnämnden i Värmdö kommun har haft ett informationsmöte med nämndens ledamöter och tjänstemän, med anledning av den budget för 2012 som föreslås. Den nämnd finns nog inte, som aldrig skulle önska mera skattemedel. Det gäller i hög grad även socialnämnden. Personligen känner jag oro över de neddragningar, som tjänstemännen ser sig nödgade att föreslå. Särskilt om det drabbar ungdom, funktionsnedsatta eller psykiskt belastade medborgare.

Är det ekonomiska läget i kommunen allvarligt? Ser vi järtecken i skyn stavade kris? Vilket var läget när vi gick in i nuvarande mandatpereiod?

Alliansen arbetade sig under förra mandatperioden igenom ett hårt besparingsprogram, för att komma ned till en realistisk ekonomisk basnivå. Alla måste bidra och bra resultat uppnåddes. Den internationella finanskrisen lade en ganska ogenomskådbar dimma över den såväl kommunala som globala ekonomin, samtidigt som den imaginära dimman lättade betydligt, vid tanken på hur läget varit utan den ekonomiskt strama politik som vi genomförde.  Normal ventilation alltså.

Visst blinkande Mildes högst-skatt-i-länet-lampa irriterande åt Alliansens ambitioner att sänka skatten. Men prio ett var faktiskt att få god ordning på kommunens ekonomi. Den nuvarande koalitionen har beslutat att sänka kommunalskatten med små femton öre. Det kan tyckas som ett slag i luften. Lamporna blinkar fortfarande, om än svagare. Det få örena handlar om att visa ambitionen att anträda resan mot ett skatteläge i paritet med de flesta andra kommuner i Stockholmsområdet.

Peka finger den som vill. Jag säger i så fall att Rom byggdes inte på en dag. Skryt med skattesänkningar är vulgärt, det har Milde rätt i. Jag tror personligen inte, att en sänkning medför problem med kommunkroppens ventilation. Allt kan naturligtvis  diskuteras om läge, som man inte kunnat förutse, uppstår.

Fram till att socialnämnden skall besluta om sin budget strax före julhelgen, kommer det givetvis att diskuteras och övervägas, att talas konsekvenser och omprioriteringar.

Jag skall här inte föregripa dessa diskussioner. Klart vill jag ändå uttrycka min personliga uppfattning, att polarna bedriver en betydelsefull verksamhet med engagerade ungdomar. En kommentar i NVP gick ut på, att politikerna reagerade med förvåning och tissel, när polarna kom till fullmäktige. Så icke i mina led.  Varhelst polarna syns gläds man över det.

Och förresten, det stora både tidsmässigt och psykiskt belastande och betungande arbete, som utförs av socialtjänstens tjänstemän under ledning av vår nya socialchef, hyser jag både beundran och tacksamhet för.

 

Annonser

LO-anslutning av tonåringar på skoltid?

november 25, 2011

Enligt hörsägen har följande inträffat i en skola i Värmdö kommun: En LO-representant hade inbjudits till en klass med trettonåriga elever av lärare i något ”samhällsämne”. Som avslutning ombads alla elever att skriva på en ”lista till LO”. Alla elever skrev på sina namn.

Vid middagsbordet samma kväll informerades föräldrar av sina tonåringar om, att de nu är medlemmar i LO. Föga förvånande blev föräldrar mycket upprörda. Kontakt togs med läraren som vidimerade händelsen och som därpå uppmanades att direkt radera namnen från LO:s lista. Läraren skall ha följt uppmaningen.

I och för sig har jag inte problem med att tro på denna hörsägen. Under mitt trettioåriga politiska liv har jag upplevt mycket snarlika iniativ från LO-socialdemokratiskt håll. Inte i Värmdö kommun bör påpekas.

Den exakta verkligheten bakom detta, enligt hörsägen, handlingssätt, som synes handla om en form av ungdomsvärvning eller bättre medlemssiffror för LO, måste givetvis kollas. Jag för min egen del finner ett sådant här hantverk otillständigt.

Min förhoppning är naturligtvis, att det handlar om någon sorts missförstånd – dock mot bättre vetande.

minus en krona-svårt-för-ansvariga-mat

november 25, 2011

Sänkningen av anslaget till skolmat med en krona per måltid, som upprört en insändare på Värmdö, i en insändare som upprört mig, behöver ytterligare en kommentar av mig. Från en helt annan utgångspunkt.

Jag preciserar utifrån den, att jag förstår dilemmat för dem som ansvarar för inköp, tillagning och servering enligt givna krav inom en knapp budget, som nu ytterligare inskränks. En krona av åtta är inte en oväsentlig del. Med den mångfald och bredd, som krävs i skolornas matsalar idag, är det självfallet svårt, att få ändarna att mötas utan att ”trolla med knäna”.

Det är inte här som felet eller någon form av slöseri föreligger, utan på en helt annan nivå, vilket jag hoppas att framgick av mina tankar i förra blogginlägget. Jag menar att det felaktiga ligger i direktiv, lagar och förordningar från ansvariga och i moraliska och etiska ansvars- och ställningstaganden hos föräldrar och medborgare.

kommunfullmäktige 23.11.11.

november 24, 2011

Värmdö kommun begick ett lugnt och sympatiskt fullmäktige, så när som på några plumpar i protokollet på båda sidor. Den fråga, punkt på dagordningen, som engagarade mest, både i antal talare och tid, handlade om beslut i frågan kring tomträttsavgälden på Sandhamn. En maratondiskussion som resulterade i återremiss. I viss mån förståeligt efter kvällens diskussioner, men absolut icke önskvärt för de kommuninnevånare, som måste leva på halster ytterligare veckor eller månader.

En begäran om befrielse från uppdrag, som ledamot i fullmäktige, kom bland andra från Kenneth Ernstedt, socialdemokrat. En följdriktig begäran som torde följas av flera.

Ett yttrande, som jag kände spontan lust att begära ordet för, för kommentar, kom från Andrine Winther, socialdemokrat, som på ett tydligt vis talade om var en socialdemokrat placerar sina tjänstemän funktionsmässigt. Jag väljer att kommentera det här, i stället för att ytterligare förlänga Sandhamnsdebatten igår. Winther säger att moderaterna förolämpar och skär halsen av sina tjänstemän, när de som politiker och kommunstyrelse väljer en annan än lösning än ett tjänstemannaförslag.

Sina tjänstemän, sina. Jag ber att få påpeka, att tjänstemän är varken mina eller dina eller någon annans. De har ett jobb, som de utför oberoende av aktuellt politisk styre och kan alltså arbeta under olika majoriteter i olika mandatperioder. Ger förslag på begäran, som politiker följer, eller inte, för beslut.  För en moderat är det självklart, men det är det tydligen inte för en socialdemokrat, vilket Winther vittnade om. Jag tror faktiskt att meningarna om detta är delade i hennes parti. Tjänstemän arbetar inte under egen politisk betecknig i min moderata värld.

En stor mängd poolare kom som åhörare. Jag tror på det viktiga och konstruktiva i deras uppgift och gärning, vilket är omvittnat. På ungdomstinget nyligen, hördes många röster, som önskade poolarna ute hos sig, ofta, mera eller över huvudtaget. Ungdomar som jobbar med eget engagemang som dessa, är nära nog ovärderliga.

En interpellation handlade om något som engagerat mig länge och som jag talar för, om jag kan. Det är handikappridning. Den har en funktion av mycket stor betydelse.  Inte endast för den funktionshindrade, vars lidande lindras eller vars livskvalitet höjs i den mån det är möjligt. Det är också av stor betydelse för pårörande, anhöriga. Även deras ”lidande” lindras, eller om man så vill deras välbefinnande berikas, när de funktionshindrade får hjälp att bättre leva ett liv, som levs under omständigheter vars särart de inte bett om.

För den, som inte förmår eller vill se på sakerna i termer som mina och som kanske är mera ekonomiskt förstahandssinnad, torde främjande av insatser nämnda ovan och andra inom samma samhällsektor, kunna ses både ett i kommunal- och nationalekonomiskt perspektiv. De resurser, som läggs på verksamheter som dessa, kostar förvisso. Vad som inte bör glömmas, men ofta bortses från, är de kostnader som inte belastar kommunens socialbudget i ett senare skede och som ofta noterbart överstiger de initiala.

Många interpellationer och motioner bordlades av tidsskäl till kommande fullmäktige.

att få yttra sig i media – skolmat för 7 kr?

november 22, 2011

Som politiker behöver man synas och höras. Det oslagbara mötet är mötet med den enskilda människan.

Dock, det finns andra möten med människor i omvärlden, som är både möjliga och eftersträvansvärda, till exempel att mötas genom media, lokalpress som nvp och mitti.

Det klagas på, att man inte skriver inlägg, eller inte får in inlägg, kommentarer. Vid tillfällig koll i mina pärmar, fann jag, att jag behandlats välvilligt, hittade en hel del inlägg, som publicerats.

– En insändare som publicerats idag och som tål att tänka på, finns i mitti 22.11.11, Tyck till. Denna insändare handlar om skolmat. En förälder, L. Johansson  är upprörd över att 8 kr för en skolmåltid  sänks till 7 kr. Det är igen ände på allt det elände, som minus denna ena krona kan orsaka. Man uppmanas fundera på varför gatubarn sniffar lim, eller att Värmdö toppar missbrukarlistor…

Det finns ”inte ett hus som kan stå utan grund hur mycket man än putsar på fasaden”, skriver L.J. Nej just det!  Om inte insikten om vad idén med att äta skolmaten finns eller undervisas om av föräldrar och andra ansvariga, så hjälper det inte med ett visst antal menyer, eller skolans egna önskemål som ”puts”.

Fundera lite på hur vår värld ser ut idag. Det är dags att växla spår. Bortskämd är stora delar av världen inklusive vår egen, medan en månghövdat större del svälter och går under av umbäranden.

”Ät och tig” kan man läsa, att det manades  i vardagsskildringar från förr. Till sådana extremer behöver man inte gå, men att lyfta blicken en smula över den egna tallrikskanten skadar inte, om man inte skäms så pass, att blicken fastnar i den enda gångbara rätten för dagen.

 

nvp ”lex leif” sidan 2

november 22, 2011

Läser NVP som kom idag, tisdag 22.11.11. Biggan Olsson skriver att hon vill slippa alla Leif Erikssons egna tyckanden. Detta handlar om en insändare förra veckan, var man lagt fram önskemål om en hundrastplats i centrum. Och fått ett konstruktivt svar i lugn och saklig ton av Leif E.

Läs Biggans insändarsvar. Det säger en hel del om vad tjänstemän och politiker har att möta i sitt värv. Visst, det är tillåtet att vara oinformerad. Det är till och med tillåtet att vara korkad. Vi lever lyckligt nog i en del av världen var man får säga sin mening utan att förföljas. Rätt så. Men nog förvånas man över inlägg som Biggans. ”…ge våra hundar en chans att känna frihetens sötma…”. Man undrar, varför kan det bara göras framför Runda Huset-biblioteket i Gustavsberg?

 

 

 

Fluxus/Cage/Kondo – Porslinsmuseum

november 20, 2011

Har just kommit hem efter en härligt nostalgisk och lustigt särpräglad kväll. Helt oförberedd var jag nu inte, eftersom man kunde vänta sig lite vad som helst av Bengt af Klintberg, förr i alla fall. I kväll att göra en rak linje av ett klot.

Vi var ett trettiotal personer, som förflyttades till ett gånget sextiotal, med allt vad det innebar av happenings och andra konstigheter i den tidens anda, men som egentligen kändes rätt så betecknande för nutidens förvirrande ekonomiska situation med all den internationella oförutsägbarhet, som plågar både enskilda och världen i stort.

Många tankar gick skar mitt huvud, så som den entoniga fiolmelodin skar långa revor i luften. Många glömda händelser passerade revy klumpvis, som postsäckar slängda rakt in i hjärnan. Ljud och tystnad. Låtsasallvar. Bjällror och borstar. Trummor och knastervevar. Oljud. Misantropisk leda och rena rama dårpippin.

Kom så att tänka på en del impulsiva och provokativa händelser från galleritiden. Och försjönk i en upplyftande känsla av obstruktion och nonchalans. Det ljuvligt hemska i att hänge sig åt stundens ingivelser.

Denna kväll var den andra i en serie av fem evenemang höst-11 och vår-12 på Porslinsmuseum i Gustavsberg. Jag tänker inte missa de kommande tillfällena.

p.s. De där åttahundra åren. Jag tänker på 11.11.11. En nypa salt att strö över kan passa bra i sammanhanget. d.s.

11.11.11 – vart 800:de år – rätt dag för lyckönskning

november 11, 2011

Fick ett mail denna underbart varma senhöstdag var solen inte visade sig. Däremot lyste en nyutslagen viol i min gräsmatta. En praktfull ros vägrar vissna och ringblommorna slår ut.

I mailet meddelades, att det är en särskilt lycklig dag och en särskild lyckönskning, eftersom denna 11.11.11 dag återkommer nästa gång om 800 år. Kan man få önska något, så blir det att tiden inte skall gå så fort….