Archive for februari, 2012

Glaskupan Skogsbo = vårdande växthus

februari 26, 2012

Kommunalrådet i opposition i Värmdö ber kommunalrådet i majoriteten att komma ut ur Glaskupan i Skogsbo i Gustavsberg. Det är ingen invitation, utan kritik i form av en uppmaning. Vill oppositionen vara inne eller ute? Vara hur det vill med den saken.

En glaskupa bär i sig två begrepp. Glas. Kupa. Besvärande att påpeka, men… Glas kan ha den egenheten att det är genomskinligt. Man kan se igenom från ut- och insida, eller fram- och baksida. En kupa är något som skyddar. Man kan kupa potatis som skydd mot torka och kyla . Man kan kupa sin hand över det lilla barnets hjässa som skydd mot sol och slag…

En kupa, en skyddad miljö, ett vårdande växthus. Den tanken ligger nog inte så långt från någon politikers tankevärld, skulle jag tro. Inte heller en socialistisk oppositions tankevärld. Särskilt inte, som man flitigt och med accuratess betonar hur gärna man vill samarbeta i god samförståndsanda inne i Glaskupan Skogsbo. Det rimmar illa med den verklighet som presenteras, exempelvis i oppositionsrådets klagoskrift, efter att reseersättningar satts under den kommunala luppen.

Majoritetens kommunalråd är fullt kapabelt att tala för sig själv. Det hindrar inte mig att påpeka det viktiga och konstruktiva i att hålla maskineriet inne i Glaskupan igång och värna den ekonomi, som trots dagens goda läge, ändå är nog så skört, satt i relation till det internationella läget i allmänhet och arbetsmarknaden för unga i synnerhet.

Om Alversjö skulle fara runt i den egna och kringliggande kommuner med tio, tolv möten per dag, så som oppositionsrådet säger sig göra, skulle dygnet behöva klona sig själv. Har man det övergripande ansvaret, behövs man på plats i Glaskupan i Skogsbo.

Visst. Det är beklagligt, när samtal missas. Det är beklagligt, när människor inte får svar. Det  är beklagligt när tidsutdräkt syns orimlig. Man arbetar givetvis med detta. Det mesta kan förbättras eller göras på ett annat sätt. Inte minst när det gäller näringslivets lokala förutsättningar. Tyvärr förefaller det som om oppositionen hellre fördröjer nödvändiga beslut med ideliga minoritetsåterremisser för att demonstrera sin makt – eller vanmakt över att inte ha den absoluta makten.

Det borde vara dags, oppositionsrådet, att vilja kliva in och samarbeta i god samförståndsanda i Glaskupan!

 

Glaskupan kommunhuset = Skogsbo

februari 26, 2012

Kommunalrådet i opposition föredrar färdmedlet ”den kollektiva bussen” skriver han själv. Det förefaller egendomligt, att han då tar ut så stora summor i reseersättning, som redovisas i ”Mitti Värmdö” nyligen.

”Till den som är intresserad” har Bryntesson plitat ned en skrivelse på en A4-sida om hur, var och när han rest för c:a 30.000 kr under år 2011. Det är för min del inte mera anmärkningsvärt, än vilket försök till bortförklaring som helst att låta kontrolleras. Om det inte varit för de fyra sidor som följer.

Sida ett är mest en lovsång till (S) och (V), som historiskt menas stå för ”Öppna redovisningar för att stärka insyn och undvika makmissbruk” – samt misstänkliggörande av kommunalrådet Alversjös intentioner.

Jag noterar på andra sidan, att Bryntesson anser att en förtroendevald politiker inte arbetar. Han har ett uppdrag till låns av sin efterträdare. Är det här en gardering för ev snarligt avträde från uppdraget som oppositionsråd?

Bryntesson tänker från första dagen till den sista på, att han skall lämna över till en efterträdare. Under min trettioåriga tid bland moderata politiker har det väsentliga varit ansvaret gentemot medborgarna, de som givit oss det politiska mandatet. Bryntesson anser vidare inte att en företagare arbetar. Företagare har ”en livsstil”, ungefär som en politiker, säger han. Vad anser våra lokala företagare om att placeras i klassen lokalpolitiker?

”Tydlig och rak kommunikation” skriver Bryntesson. Jag kom plötsligt att tänka på en detektiv- eller kriminalserie som gick i engelsk tv för hundra år sedan: ”Walk a crooked mile”.

Tredje sidans kilometerslingrande slutar i ”Det mest överraskande…” Bryntesson konstaterar,  att det uppseendeväcknade i att Alversjö och Bergman inte tagit ut någon reseersättning under 2011, beror på att majoritetens politiker ”har haft tillgång till kommunens samlade bilpool och där kunnat kvittera ut tjänstebil”, medan oppositionen varit tvungen att använda egen bil. Utan info om detta privilegium. Is that so?

Frågan är vad mera oppositionspolitikerna inte har en aning om, om vad som sig föregår i kommunens regi. Den socialdemokratiska bloggen Värmdö:Exposed,  vet i alla fall Bryntesson ingenting om, förutom att Aurora Guldberg och Charlie Hansson filantropiskt filmar kommunfullmäktiges möten åt medborgarna.  Kom att tänka på ”Dimmornas bro”. Kan finnas någon dino som minns fortfarande den.

På fjärde sidan är det framtiden som gäller. Kanske skall oppositionen starta en blogg, för att följa verklighetens Värmdö, skriver Bryntesson. En sådan blogg finns ju redan i Värmdö:Exposed, där oppositionen framför vilka frågor ”vi vill att kommunen skall bry sig om”. Meddelas kan att det osmakliga innehållet i bloggen kopierats, innan det raderades. Som avslutning på skriveriet presenteras en omvänd meny till den egna förträfflighetens lov.

 

Goda intentioner – jo, man tackar!

februari 23, 2012

Det är så att man häpnar. ”Värmdö:Exposed”.  Enligt kommunalrådet Bryntesson ett uttryck för ungdomars vilja att informera med de bästa avsikter.

Man kan konstatera att goda avsikter har många skepnader. Den vålnad i o(S)maklig svepning, som Bryntesson talade sig varm för, på gårdagens kommunfullmäktige i Värmdö, lästes av många, före man recenserade bort det mest illasittande och maskätna. Det båtade föga att Bryntesson påstod sig inte sett något annat än en inspelning av ett fullmäktigemöte. Kopior finns på alla de mer än 7 uttalanden, som lämnar heder och anständighet i övrigt att önska, för att inte nämna förtal av en kommuninnevånare.

Det är representanter för socialdemokraternas ungdomslista, som från sin position som fullmäktigeledamöter presenterar sig själva på detta sätt. Charlie och Aurora. Om jag var kommunalråd för socialdemokraterna skulle jag skämmas ögonen ur mig.

Om detta är att sträva efter god samarbetsanda och med de bästa avsikter, betackar jag mig för bådadera från socialdemokraternas sida.

 

 

 

Egot eller medborgarna – vilket tynger mest i våg(s)kålen?

februari 23, 2012

Kommunfullmäktige igen, igår i teatersalongen i Gustavsberg. Det beslut som nu debatterades handlade om utökad borgen till Värmdövallen AB.

Kort sagt så har en idrottsförening byggt en idrottshall för en större summa, vilken kommunen gått i borgen för. Under resans gång har föreningen utökat byggnationen och måste ta ett nytt lån. Det får inte föreningen utan borgen för lånet. Utan lån går bygget går i konkurs och många blir lidande på det. Om inte kommunen borgar för lånet.

Kommunmajoritetens bekymmer gäller främst alla de ungdomar, som blir lidande på olika sätt. Man har efter många överväganden kommit fram till, att man i detta läge, trots att idrottsföreningen borde få stå sitt kast, ändå vill ta borgensåtagandet på sig, vilket var kommunstyrelsens förslag.

Ko(M)munalrådet betonade också den situation som de hantverkare och kommuninnevånare, som jobbat på idrottshallen hamnar i vid en konkurs, ingen lön för utfört arbetet.

Ett tidigare uttalande i fritidsnämnden kan lämna en del i övrigt att önska, det är aldrig dumt att kolla verkligheten, innan man uttalar sig.  Det gav socialdemokraterna en boja att haka sig fast i: kidnappning av polititiker. Det dröp av förtrytelsens och samvetskvalens svettande under denna bojas tyngd.

Jag kan faktiskt förstå kvalen. Men i ett läge som detta måste man se till var största nyttan uppnås genom minsta skadeverkan. Politiker-egot måste stiga åt sidan. Politikersamvetet må svida. Det svider än värre för svikna ungdomar och med toma lönekuvert.

Det båtade föga att timmarna gick i diskussionens vågor, skeppet strandade. Oppositionen krävde återremiss. Varför? Man litade inte på uppgifter framtagna vice ordföranden i fritidsnämnden.  Man hade inte fått in uppgifterna på nämndmöte, eller en timme före dagens möte.

Om skutan kommer loss igen vid nästa kommunfullmäktige återstår att se. Om: mera kostnader i onödan. Om icke: Vem skall köpa hallen? Kommunen, vars mark hallen står på? Vad kostar det? Vad tycker skattebetalarna, vars givna kronor i så fall skall brukas.

Vilka är vi till för? Medborgarna eller egot, nämligen politikernas? Mitt svar kan bara bli ett: ge borgen!

 

 

Dålig stil till fal(S)ka brösttoner

februari 23, 2012

Det blir långt mellan varven ibland. Man råkar ut för allehanda händelser, som en envis tröskverkshosta med vidhängande feber och akutbesök  för MR med hjärnskakning, som medmänniskohjälp…och en och annan tanke, som man behöver låta mogna innan man förkastar eller godkänner.

Kommunfullmäktige begicks i går, onsdag. En uppvisning i dålig (S)mak och (S)til, i en del stycken, liksom flagranta bevis på önskan att på andras bekostnad glassa sig i tänkt solsken, till massornas oförställda beundran.

Var skall man börja? Kanske med det obegripligt dumma i argumentationen gällande Värmdö Bostäder och den successiva resultatanpassning som skall sikta till att ge en avkastning om minst 3% på samlade intäkter, för underhåll och oförutsedda utgifter.

Det tog oppo(S)itionen till intäkt för att argumentera i alla tänkbara ordvändningar inför den publik, som fanns högst uppe i teatersalongen, så att den skulle förstå att detta innebär att hyresgästernas hyror kommer att höjas, för att majoriteten skall kunna spekulera i fastighetsaffärer (sic!), genom en fastighetsportfölj.

Väl vetande hur det förhåller sig. Nämligen så att Värmdö bostäder måste, som all annan verksamhet, se över sitt hus. Väl vetande, att det är kommunens ansvar att driva sin egendom så ekonomiskt bärbart som möjligt, till så god kvalitet som möjligt för kommuninnevånare och hyresgäster.

Man tog till brösttoner om hur bra det var förr…då när fastighetsbolaget bildades och allt var guld och gröna skogar och hyran blott en vinpust i den grönskande lunden.

Det gjordes tappra försök att omyndigförklara den miljöpartist som är ordförande i bostadsbolaget. Det lyckades inte, denna är alltför klok och välbalanserad för att vippas av pinn av så enkla knep.

Detta är, ”ni socialdemokrater”, inte att genom samarbete i god anda föra kommunen vidare efter bästa förmåga.

 

 

Lyckönskan till en dotter!

februari 23, 2012

De nyblivna föräldrarna som just upplevt det största undret av alla, att se sitt barn födas, gratuleras och all lycka önskas det lilla flickebarnet!

Vi föds alla till olika roller i livet, alltifrån den ensligaste lilla miljö i någon avkrok till den prominentaste. Roller byts och omvandlas. Inget vet vi egentligen om vad som väntar, men för en liten prinsessa, som för alla andra små nyfödda, önskas här ett långt och rikt liv!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem gjorde magplask i badhuset i Värmdö?

februari 2, 2012

Läste Johan Ingerö i SvD idag om magplask, när kommuner hänger med i racet genom att bygga skrytbyggen.

Det kom mig osökt att tänka på Gustavsbergs badhus, sedan något år visst en oas för skärgårdskommunens innevånare och andra tillresta. En fin institution som befrämjar hälsa, höjer livskvalitet och kostar stora skattepengar.

Är det ett skrytbygge? Nej, det vill jag inte kalla det. Här handlar det om annat skryt. Valskryt. Inte storleksmässig hybris. Här kan inga valar plaska, snarare i så fall späckhuggare.

Det handlade om skryt inför val, om vad man skulle bygga, om  man fick majoritet, socialdemokratisk. En folkomröstning genomfördes. Folkomröstningar är inte beslutande, endast ledsagande, men vart ledde den? Säg den som inte vill ha ett badhus inom kommunal räckvidd. Särskilt när vargarna ylar runt knuten i vinternatten. Särskilt när det inte skulle kosta så värst många miljoner. Särskilt när röstfiskar nappar på kroken.

Själv var jag nyinflyttad, när detta begav sig och mest upptagen av flyttkartongers vidare öde. Så småningom nådde politiska dofter mitt nya tjäll. I den borgerliga majoritet, var av äkta råvaror vällagade rätter serverades, tog jag min plats vid bordet. Här kom även andras gamla skåpmat på tallriken. Beslut om att ett badhus skulle byggas låg bland potatisarna.

”Skraldespann” att slänga otjänligt i fanns inte, måste tuggas och sväljas, bit för bit i åtskilliga måltider framöver återanvänd i skattebetalarnas stekpanna.

Ingerö påpekar att kärnverksamheter blir lidande i en del fall. Så har det dessbättre inte gått i vår kommun. Vi har genom idogt arbete i snålblåst arbetat oss ner till en hållbar ekonomisk basnivå. Den kommunala ekonomin är trots omständigheterna (läs internationell konjunktur och finanskris) god.  Det är gott och väl, för badhuset kostar stora pengar, både årlig drift av verksamheten, löpande underhåll och renoveringar.

Med tanke på den ekonomiska vidden i företagandet Badhus, har den socialistiska oppositionen en del att betänka, innan den tar mun för full om det borgerligas ekonomiska fögderi, kan man tycka. Men smak och behag är som bekant olika.

Kulla Karby – Peter Frej – bra

februari 2, 2012

Glädjande att MP har tänkt om på grund av miljöskäl, när det gäller Kulla Karby. Jag passar på att påpeka att den moderata hållningen i detta ärende länge häcklats av än den ena än den andra.

I den tidning som enligt berörda auktoriteter var absolut livsfarlig för barn att läsa, när mina barn var små, nämligen Kalle Anka, löd liksom i min avlägsna barndom visdomsordet  ”äras den som äras bör, tjäras den som tjäras bör”. Efter allt ivrigt fjäderrullande  av moderaten Peter Frej i allehanda kommunala ärenden av en opposition, som samlar upp fjädrar varhelst en höna styrt sina steg, är det läge att i Kulla Karby-ärendet nöta texten i första delen av frasen.

Alltså: äras den som äras bör. Peter Frej förtjänar positiv feed back på sin konstruktiva och miljömässigt vettiga hållning i frågan, sedan den kom upp för diskussion och behandling.