Archive for februari, 2013

om att förstå bifall 22.02!

februari 26, 2013

Ett kommunfullmäktige (kf) med endast två beslutsärenden må tyckas handla om allmänt politikersnack. Så alldeles icke 22.02.13. Jag fortsätter att kommentera kf 22.02.

SD:s fullmäktigeledamot sade sig förstå ingenting i förhållande till inlägg i debatten från ego angående kultursamarbete. Det  är inte mitt problem, däremot kommunens, att ledamot röstar utan att förstå.  Det lutar åt andra ambitioner än de man fått mandat för av kommuninnevånarna, nämligen deras bästa.

En motion från SD angående en föreläsning i samarbete med EXPO behandlades. Syftet med föreläsningen var att ge politiker och tjänstemän i kommunen information, för kunskap om förekomst och effekter av bl a  racism och främlingsfientlighet.

Sd ledamoten begärde beslut på avståndstagande från samarbete med  EXPO av Värmdö kommun.

Om SD ledamotens föredragande av sina ambitioner, vad gäller ovan nämnda företeelser, skulle befinnas trovärdiga, fanns ett logiskt alternativ: ledamotens avslag på sin egen motion.

Hur skall SD ledamotens bifall förstås?

 

 

(S)kapa misstänksamhet? 22.02

februari 26, 2013

Vid behandlingen av rapport från Socialnämnden om ej verkställda beslut kvartal 3 år 2012,  ställde S-nämndledamot frågan om JO-anmälan mot nämnden-kommunen.

Detta måtte tolkas som misstänkliggörande av socialtjänstemäns handgavande av sociala ärenden.

De sju ärenden som var aktuella beror till ingen del på slarv eller otillräcklighet från vare sig politiker eller tjänstemän.

Fem ärenden gällde funktionshinder var man tackat nej till socialnämndens förslag, men har sin anmälan kvar för vidare behandling, alternativt uppdragstagare som avsagt sig och sökande efter ny pågår. Två övriga ärenden gällde kontaktfamiljer var inskolning pågår.

Varför misstänkliggörande, när det som behövs är relevant information och förtroendefullt samarbete för utsatta människors bästa?

mera om kommunal kultursamverkan kf 22.02

februari 26, 2013

Vid förfrågan år 2012 från det kommunalt helägda bolaget Gustavsbergs Porslinsmuseum om samverkan mellan Konsthallen Artipelag och Porslinsmuséet blev svaret ett avböjande.

Konsthallen Artipelag undanbad sig samarbete. Ett ställningstagande som givetvis skall accepteras.

Mot bakgrund av denna erfarenhet, som delas av de socialdemokratiska ledamöterna i Porslinsmuséets styrelse, finner jag det egendomligt att man 22.02. ändrar sin inaktuella socialdemokratiska motions att-sats till krav om kommunalt initiativ  att begära samarbete med Konsthallen.

Att vidarebefordra relevant information om kommunens faktiska initiativ för kultursamarbete torde åligga berörda politiker.

För övrigt finns det annan näringverksamhet inom kultursektorn i Värmdö, som är i stort behov av kommunalt samarbete. Exempelvis genom att bereda möjlighet  för någon form av gemensamt kansli för de som arbetar med turism i och för kommunen.

Turism är en växande näring med stor potential för kommunal framgång och välbefinnande inte bara ekonomiskt, utan även sett ur många andra synvinklar.

kommunfullmäktige 20.02 i Värmdö

februari 25, 2013

Förslag framfördes av oppositionen inför invigningen år 2012 av konsthallen Artipelag om temporärt samarbete vid invigningen genom ex cykeltaxi, snorkelled, pendelbussar etc i samarbete med Värmdö kommun, förslag både intressanta och i några fall möjliga att genomföra, enligt min åsikt.

Konsthallen, en fantastisk skapelse, invigdes utan samarrangemang av ovan nämnd art.

På kommunfullmäktige 20.02.13 behandlades en motion med samma, nu inaktuella innehåll, logiskt med förslag om avslag. Varför som oppositionen (S) yrka bifall?  Dessutom obegripligt att S anser att det är kommunstyrelsens uppgift att, på uppdrag av kommunfullmäktige, söka upp ett enskilt privat företag för, för kommunen, starkt kostnadsdrivande och ofinansierat samarbete.  Detta i finansiellt pressade tider med budget-åtstramningar  och stort behov av bl a satsningar på ungdomsarbete, ungdomsbostäder och mottagande av flyktingar.

Ett helt annat faktum är att Värmdö kommun skall behandla alla kontakter som tas från näringsliv och annan verksamhet i kommunen välvilligt, seriöst och konstruktivt för så positivt resultat som möjligt.

S ändrade yrkande att samarbete med Konsthallen skall sökas av kommunstyrelsen bifölls. Från vilka av kommunens verksamheter de skattekronorna skall tas, det blir oppositionens och delar av majoritetens huvudvärk.

För övrigt anser jag att kulturkontakter skall behandlas av Kultur och fritidsnämnden.