Archive for april, 2013

Bostadsbrist – grundad oändligt regelkrångel

april 23, 2013

Bostadbristen är ett jätteproblem. Kan det finnas någon, som inte ser sambandet med den för  50 – 60 år sedan av socialdemokratin inledda bostadspolitiken och dess konsekvenser? Jag tvivlar. När vi rör oss utanför den politiska debatten.

Av mitt inlägg om en debatt med gymnasieungdom nyss, kan man konstatera att oron och svårigheterna angående bostadssituationen är stor hos dessa.

Jag minns från min barndom det så kallade ”miljonprogrammet” för bostäder. Ett program, nödvändigt och bra då, men nu historia. Och bör så förbli. Att kommuner behöver ett visst bestånd av så kallade allmännyttiga bostäder, är nog de flesta ense om. Så även  i Värmdö kommun.  Men ett kommunalt bostadsbyggande kan inte lösa de stora problemen med den förödande bostadsbristen. Inte heller lösa det, som ännu ligger kvar av den monstruösa socialdemokratiska reglerings- och subventioneringspolitiken.

Bostadsmarknaden måste lösas ur sina bojor. Man hör röster, som säger, att det då endast kommer att byggas dyra, stora bostäder, som bara de bäst bemedlade kan köpa alt. hyra. Det är en politiskt låst tankegång med drag av oförmåga, inte bara att följa med tiden, utan också att greppa framtidens möjligheter.

”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring”. Just det bör göras, sökas information om andra länders bostadspolitik och deras tillgång på bostäder till sina medborgare. Här finns mycket att lära.

Det är en mänsklig rättighet att kunna få tag på en bostad, när man behöver den, dessutom till ett pris, som de flesta löntagare kan betala utan stora uppoffringar – anser jag.

Nej, politiker på Värmdö, av alla schatteringar, kan inte lösa problemen. De måste lösas på nationell nivå. Processer som från insikt till effekt tar lång tid. Man kunde önska en bred politisk enighet för att komma fortare fram. Tyvärr låter det illavarslande bakåtsträvande, när man hör socialdemokrater uttala sig i bostadspolitiska frågor.

Jag hör hans beslutsamma röst, den entusiastiska gymnasisten i Ungdomsparlamentet: ”Kom igen nu! Vi har framtiden för oss” – med moderat och borgerlig bostadspolitik.

Ungdomsparlamentet i Värmdö, så bra!

april 23, 2013

Säg tre ord när du tänker på Ungdomsparlamentet!

Det uppmanades jag att säga, när jag kom ut från Gustavsbergsteatern, efter en heldag med gymnasieungdomar och deras motioner, som skulle godkännas eller inte f.v.b till Värmdös kommunfullmäktige, under plenarsessionen 19.04.13.

När man blir överrumplad, som jag blev, kommer orden flygande av sig själva.

Imponerad – Inspirerad – men allra mest – Tacksam! Över att ha fått uppleva detta igen. Ungdomsparlamentet är vid det här laget flerårigt och var lika spännande att lyssna på som tidigare.

Jag läser igenom mina anteckningar. Bostadsutskottets motion behandlades först: ”Hur kan ungdomars boendesituation förbättras”, (tillgång till bostad, kvalitet på bostad och kostnad på bostad).

Åsikterna var många både för och emot motionens innehåll. Pengar föreföll vara en central faktor, liksom att ungdomar inte vill bo hemma, när de går i gymnasiet och oro för arbetslöshet.  Nedan axplock från debatten.

Röster för motionen:

Hyresrätter omvandlas till bostadsrätter, då kan ungdomar inte flytta hemifrån, har inte råd att betala för bostadsrätter.

Ungdomar hoppar av skolan för att jobba ihop pengar till lägenhet, bostadsrätt, missar gymnasiet och möjlighet till studier.

Ungdomar som läser på gymnasiet behöver bo och jobba samtidigt.

Ungdomar ska kunna få en lägenhet enkelt men sköta sig för att få lägenhet. Det måste finnas hårda regler för bostad.

Lätt att flytta från hyresrätt. Hyresrätt inte beroende av ränteläget (för lån).

Röster emot motionen:

Hur kan samarbete med Nacka kommun möjliggöra bostäder i Värmdö? (kan läsas i brödtexten)

Samband mellan utbildning och bostad: man skall ha utbildning och jobb först, bostad sedan.

Ingen idé att fokusera på kommunala eller privata bostäder. Det finns ju bara privata på Värmdö.

Viktigast är att skaffa utbildning först, läsa klart på gymnasiet, få bra jobb, ta hand om Värmdö.

Kom igen nu, vi har framtiden för oss.

Det var väldigt  intressant att få höra hur dessa ungdomar, varav många var nyinflyttade till Sverige och trots uppenbara språksvårigheter, friskt argumenterade i debatten. Allt under exemplariskt ordnade former, som utan tvekan borde få många av Värmdö kommuns fullmäktigeledamöter att rodna av avundsjuka och tanken på egen mötesdisciplin. Lärorikt att få veta hur ungdomar ser på sin samtid.

Imponerande var det!

 

 

sa(M)rådsgruppen för Sociala frågor: begreppet barnfattigdom

april 18, 2013

På ett möte med den moderata Samrådsgruppen för sociala frågor, behandlades och diskuterades begreppet barnfattigdom. Inbjudna föreläsare var Ulla Eriksson (UE) från BRIS och Elisabeth Dahlin (ED), generalsekreterare från Rädda Barnen.

UE redogjorde bl a för BRIS arbete i samband med s.k. barnfattigdom. Ett begrepp som BRIS inte vill använda sig av.

BRIS hade under år 2012 kontakt med c:a 30.000 barn, som UE kallade ”uppdragsbarn”. Dessa uppdragsbarn tar kontakt med BRIS av olika anledningar och behöver ströd och hjälp till allt mellan ett lyssnande telefonsamtal och slussande till samhälleliga institutioner för aktiv hjälp. I detta arbete är ledorden Tålamod, Tid och Tillit inför barn, som ofta inte vet något om sina rättigheter.

UE konstaterade att man bör se problemen ur ett barnperspektiv. Inte, som när man talar om barnfattigdom, ur ett vuxenperspektiv. Barnen ser sig oftast inte, som i vuxenperspektivet, som fattiga.

I ett barnperspektiv ses problematiken som ett samspel mellan å ena sidan vuxna och samhälle och å andra sidan barnet.  De ekonomiskt och socialt pressade situationer som barnen befinner sig i, tack vare föräldrarnas tillkortakommanden eller oförmåga av andra orsaker, bör beskrivas just med dessa begrepp. Kort: ekonomiskt och socialt utsatta familjer.

ED konstaterade att man samfällt i organisationen beslutat att begreppet barnfattigdom gäller, för att beskriva de situationer, som barn från sämre bemedlade familjer befinner sig i.  ED talade  kring de listade krav, som Rädda Barnen har på stat, kommun och landsting.

För mig som känt och känner stor olust mot den otäcka stigmatiseringen av barn genom att inför omvärlden kategorisera dem som fattiga, är BRIS inställning och handlingsvägar ett värdigt och konstruktivt sätt att bemöta barnen på.

I socialnämnden i Värmdö kommun diskuteras problemen ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv fortlöpande. Jag hoppas, att vi i fortsättninngen kan stryka det nedvärderande och det för barn i allmänhet obegripliga begreppet barnfattigdom, för att tala om det, som verkligen gäller nämligen de vuxnas oförmåga eller ogynnsamma sociala läge.

Rekommendation: ta kontakt med Ulrika Eriksson, BRIS, för givande samtal i ett varmt medmänskligt perspektiv.

räddning(S)aktion Vattentorn – mörktidsbelysning?

april 18, 2013

Socialdemokraterna ägnar sig åt att rädda än det ena än det andra i Värmdö kommun – enligt egen utsago.  Nyligen sa de sig ha räddat belysningen på kommunens vattentorn i Gustavsberg. Den som vill se fakta i ärendet kan gå in på www.varmdo.se, politik, kommunstyrelsen, 2013.

Där kan man läsa att belysning av Gustavsbergs vattentorn är ett ärende med tre olika förslagspunkter till belysning nattetid. Förslagen skiljer sig åt bl a vad gäller ekonomi och miljöbelastning.

Belysning, eller ej är det inte frågan om. Ärendet gäller hur man skall belysa.

Frågan om belysning av Gustavsbergs centrum har varit aktuell under flera år, för att höja boendetrivsel och inte minst för att höja säkerheten. En hel del har gjorts för detta redan. Att skynda långsamt i ärendet är klokt med tanke på, att det gamla fabriksområdet planeras för bebyggelse med tillvaratagande av det som kan räddas från tidens tand och utnyttjas för näringsverksamhet och bostäder. Lika klokt som att planera för framtiden. Och inkludera Vattentornet i detta sammanhang.

Allt för att helheten skall utgöra mera än bara en summering av delarna.

Denna satsning, kan synas omotiverat stor, men bör ses i skenet av ett framtida levande och attraktivt Gustavsberg. Ett Gustavsberg med stolta anor av kreativitet, kunskap och framåtanda. Bruksorten som har en plats på världens kulturkarta av egen kraft. Varför skulle inte Gustavsberg kunna ses även från luften, när nattliga resenärer lutar näsan mot kabinfönstret, orienterar blicken och även kan lokalisera vårt exklusiva Porslinsmuseum, ett stenkast från Vattentornet.

 

okunnigt eller valflä(S)k? – om allemansrätten

april 17, 2013

I ett socialdemokratiskt facebookinlägg av (S) på Värmdö berömmer man sig av att ha räddat Allemansrätten på ett kommunstyrelse(KS)möte i kommunhuset Skogsbo.

Har man ”noll koll” eller tar man sig friheten att skriva vad som helst i det heliga valfläskets namn?

KS-ärendet gällde en ansökan till länsstyrelsen om undantag för kompletteringsåtgärder enligt miljöbalken inom strandskyddsområden.  Detta bl a för att samma bestämmelser ska gälla i hela kommunen och för att snabba upp processen för tillsyn av olovligt utförda åtgärder. Åtgärder för snabbare ärendebehandlingar gangnar både medborgare och tjänstemän. Varför motarbetar (S) detta?

Ärendet kan i sin helhet läsas på www.varmdo.se under politik, protokoll och handlingar 04.2013

Under det senaste decenniet har konflikter kring äganderätt och hemfrid ökat. Hänsyn bör tas, inte bara för allmänt nyttjande, utan också till dem som vårdar och äger mark.

Allenmansrätten (AR) är explicit inskriven i svensk lag och grundad på sedvanerätt och motsatsvis tolkning, dvs det som inte är förbjudet är tillåtet, etablerad under 1940-tal för att befrämja allmänhetens möjlighet till friluftsliv och 1994 inskriven i regeringsformen.

I miljöbalken står: Var och en som utnyttjar AR eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den (miljöbalken kap. 2 och 7). Något att tänka på för alla och envar, också för dem som utnyttjar andras egendom i fritidssyften.